Εθνικό Κτηματολόγιο είναι ο θεσμός – σύστημα πληροφοριών που καταγράφει τις διαχρονικές μεταβολές των νομικών και τεχνικών πληροφοριών που σχετίζονται με τα ακίνητα της Χώρας  και λειτουργεί με τη ευθύνη και την εγγύηση της Πολιτείας.

Στο Εθνικό Κτηματολόγιο καταγράφονται και τεκμηριώνονται τα ακίνητα, τα επί αυτών εμπράγματα εγγραπτέα δικαιώματα, οι δικαιούχοι τους και οι τίτλοι-εγγραφα τεκμηρίωσης.