• Στις 3/7 έληξε η προθεσμία υποβολής εμπρόθεσμων δηλώσεων κατοίκων εσωτερικού ενώ στις 3/9 η προθεσμία για τους κατοίκους εξωτερικού.
  • Δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τις ημερομηνίες αυτές είναι εκπρόθεσμες.
  • Για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις προβλέπεται από τον νόμο πρόστιμο.
  • Εκπρόθεσμες δηλώσεις για δικαιώματα με αιτία κτήσης χρησικτησία επιδίδονται υποχρεωτικά στο Ελληνικό Δημόσιο με έξοδα του δηλούντος.