Οι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης μπορούν να προετοιμαστούν για την υποβολή δήλωσης προβαίνοντας στις ακόλουθες, κατά περίπτωση, ενέργειες:

  • Όσοι δεν έχουν ΑΦΜ να φροντίσουν για την έκδοσή του για να αποκτήσουν δικαίωμα υποβολής δήλωσης.
  • Να εντοπίσουν στο αρχείο τους τα συμβόλαια η τα παραχωρητήρια και τα πιστοποιητικά μεταγραφής αυτών η να τα προμηθευτούν από τον Συμβολαιογράφο η το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο αν τυχόν δεν τα έχουν.
  • Όσοι έχουν αγροτεμάχια σε μη κυρωμένο αναδασμό να προμηθευτούν βεβαίωση νομής από την Τοπογραφική Υπηρεσία.
  • Να εντοπίσουν τα ακίνητα που δεν είναι κληροτεμάχια η δεν προέρχονται από αναδασμό με την βοήθεια της εφαρμογής <<ΘΕΑΣΗ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΩΝ>> της ΕΚΧΑ .
  • Να επισκεφθούν με την βοήθεια οριοδείκτη τα ακίνητα που προτίθενται να δηλώσουν, των οποίων την θέση αγνοούν και να χρησιμοποιήσουν με κινητό τηλέφωνο την εφαρμογή «www.geoapikonisis.gr/telektima» για να ενημερώσουν το γραφείο κτηματογράφησης.
  • Να στείλουν εξουσιοδότηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον αντιπρόσωπό τους αν δεν προτίθενται να υποβάλλουν οι ίδιοι την δήλωσή τους.
  • Να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά κληρονομιάς άν δέν έχουν κάνει αποδοχή

ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΗΚΗ:
• Τίτλος ιδιοκτησίας κληρονομούμενου
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου (από ΚΕΠ ή ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ)
• Αντίγραφο δημοσιευμένης διαθήκης (από ΚΕΠ ή ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ/ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ)
• Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης (από ΚΕΠ ή ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ/ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
• Πιστοποιητικό μη αποποίησης κληρονομίας (από ΚΕΠ ή ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ/ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ)

ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΗΚΗ:
• Τίτλος ιδιοκτησίας κληρονομούμενου, εφόσον υπάρχει
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου (από ΚΕΠ ή ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ)
• Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών (από ΚΕΠ ή ΔΗΜΟ)
• Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης (από ΚΕΠ ή ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ/ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ)
• Πιστοποιητικό μη αποποίησης κληρονομίας (από ΚΕΠ ή ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ/ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

 • Να συγκεντρώσουν τα στοιχεία τεκμηρίωσης 20ετούς νομής και κατοχής (βεβαίωση ΔΕΗ, ΔΕΥΑ, ΟΤΕ, μισθωτήρια, εβαιώσεις  τελών άρδευσης από τον ΤΟΕΒ, οικοδομικές άδειες, κλπ.), εφ’ όσον προτίθενται να δηλώσουν δικαιώματα με αιτία κτήσης χρησικτησία.
 • Να προβούν στην κατάρτιση συμβολαίων σύστασης οριζοντίων η καθέτων ιδιοκτησιών εφ’ όσον επιθυμούν να μην δηλώσουν συνιδιοκτησία επί ακινήτων που έχουν διαιρεθεί στην πράξη.
 • Να μεταγράψουν άμεσα τυχόν μη μεταγεγραμμένους τίτλους που διαθέτουν.
 • Να ειδοποιήσουν τα συγγενικά τους πρόσωπα που δεν κατοικούν στην περιοχή για την έναρξη της Κτηματογράφησης.