Οι Πολίτες ενημερώνονται για τα περιληφθέντα στους πίνακες στοιχεία των δικαιωμάτων τους και καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις διόρθωσης/ενστάσεις σε περίπτωση που διαπιστώνουν ελλείψεις ή σφάλματα.

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή ενημέρωση του πολίτη είναι η υποβολή στο ΓΚ αιτήσεων διόρθωσης των στοιχείων επικοινωνίας (ηλεκτρονική ή ταχυδρομική διεύθυνση) σε περίπτωση μεταβολής αυτών που έχουν αναγραφεί στην δήλωσή.

Η περίοδος της ανάρτησης διαρκεί δύο μήνες (4 για κατοίκους του εξωτερικού) και διενεργείται στα ΓΚ.

Αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης: Οκτώβρης 2016.

 

Εξέταση Ενστάσεων

Τα κτηματολογικά στοιχεία της ανάρτησης διορθώνονται – συμπληρώνονται με βάση τα υποβληθέντα κατά την ανάρτηση στοιχεία καθώς και τις αποφάσεις της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων.