Επεξεργασία Δηλώσεων – Τρέχον Στάδιο

Κατά το στάδιο αυτό, ο Ανάδοχος του Έργου επεξεργάζεται τα στοιχεία που υποβλήθηκαν και προετοιμάζει τους κτηματολογικούς πίνακες και τα κτηματογραφικά διαγράμματα της Ανάρτησης.

Η επεξεργασία συνίσταται στην μελέτη των προσκομισθέντων τίτλων και την οριοθέτηση των γεωτεμαχίων (με βάση τα προσκομισθέντα τοπογραφικά διαγράμματα, τους ορθοφωτοχάρτες, κλπ.) με στόχο την πρόκριση για ανάρτηση των τεκμηριωμένων δικαιωμάτων.

Μη δηλωθέντα δικαιώματα αναρτώνται ως αγνώστου ιδιοκτήτη.

Σε περίπτωση σύγκρουσης δηλώσεων διεξάγεται συγκριτική αξιολόγηση των προσκομισθέντων στοιχείων και προκρίνεται το πιο τεκμηριωμένο δικαίωμα.

Μη τεκμηριωμένα δικαιώματα χαρακτηρίζονται ως φερόμενου ιδιοκτήτη (δεν περιλαμβάνονται στο Εθικό Κτηματολόγιο).