ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 • Για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις προβλέπεται πρόστιμο.
 • Οι εκπρόθεσμες δηλώσεις χρησικτησίας επιδίδονται υποχρεωτκά στο Ελληνικό δημόσιο, με έξοδα του δηλούντος.
 • Μη δηλωθέντα ακίνητα θα αναρτηθούν ως αγνώστου ιδιοκτήτη.
 • Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανάρτησης, οι ιδιοκτήτες των αδήλωτων ακινήτων θα πρέπει να υποβάλλουν ένσταση ενώπιον των Επιτροπών Ενστάσεων του Κτηματολογίου, κοινοποιώντας την (με ποινή απαραδέκτου) στους τυχόν θιγόμενους όμορους ιδιοκτήτες, προσκομίζοντας κατά την εκδίκαση των ενστάσεων τυχόν πρόσθετα στοιχεία, προκειμένου να εγγραφούν στους κτηματολογικούς πίνακες.
 • Μετά το πέρας της ανάρτησης η διόρθωση ή η προσβολή των αρχικών εγγραφών γίνεται με την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης που υπόκειται σε έξοδα (κοινοποίησης, δικηγορικής αμοιβής, δικαστικής δαπάνης κλπ.), εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 ετών (7 ετών για τους κατοίκους εξωτερικού) από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου της περιοχής, ενώ ακόμη και για απλές περιπτώσεις (π.χ. πρόδηλα σφάλματα), που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Προισταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου, απαιτούνται πολύπλοκες διαδικασίες με σημαντικό κόστος.
 • Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της πενταετούς προθεσμίας, τα αδήλωτα τεμάχια περιέρχονται αυτομάτως στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ σε περίπτωση εσφαλμένης εγγραφής του ακινήτου στο όνομα άλλου δικαιούχου επέρχεται απώλεια της κυριότητας και πλέον ο αρχικός ιδιοκτήτης δικαιούται μόνο χρηματική αποζημίωση.

 

Ποια είναι τα εμπράγματα δικαιώματα καταχωρούνται στο Εθνικό Κτηματολόγιο;

 • Κυριότητα (πλήρης η ψιλή)
 • Δουλεία (επικαρπίας, οίκησης, διόδου, κλπ.)
 • Υποθήκη/Προσημείωση
 • Αγωγή και Ανακοπή
 • Κατάσχεση
 • Μακροχρόνια μίσθωση
 • Χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου
 • Μεταλλειοκτησία
 • Μεταφορά συντελεστή δόμησης

 

Δηλώνονται οι ελιές που ανήκουν σε ελαιοτεμάχιο ιδιοκτησίας άλλου ιδιοκτήτη;

 • Δηλώνονται μία – μία ως δικαίωμα φύτευσης επί του ελαιοτεμαχίου, με υπόδειξη της θέσης τους στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΓΚ

 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-Ποια δικαιολογτικά χρειάζονται για δήλωση σε περίπτωση μη αποδοχής κληρονομιάς και απο πού αυτά χορηγούνται ;

ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΗΚΗ :

  • Τίτλος ιδιοκτησίας κληρονομούμενου
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (από ΚΕΠ ή ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ)
  • Αντίγραφο δημοσιευμένης διαθήκης (από ΚΕΠ ή ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ/ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ)
  • Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης (από ΚΕΠ ή ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ/ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
  • Πιστοποιητικό μη αποποίησης κληρονομίας (από ΚΕΠ ή ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ/ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ)

ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΗΚΗ :

 • Τίτλος ιδιοκτησίας κληρονομούμενου, εφόσον υπάρχει
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (από ΚΕΠ ή ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ)
 • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών (από ΚΕΠ ή ΔΗΜΟ)
 • Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης (από ΚΕΠ ή ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ/ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ)
 • Πιστοποιητικό μη αποποίησης κληρονομίας (από ΚΕΠ ή ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ/ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ)

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑΣ

   Για τη θεμελίωση της έκτακτης χρησικτησίας μπορούν να ληφθούν υπόψη τα εξής έγγραφα:

  • Υποθήκες ή εν γένει βάρη.
  • Προσύμφωνα.
  • Συμβόλαια ή τοπογραφικά διαγράμματα όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως ιδιοκτήτη.
  • Μισθωτήρια.
  • Πράξεις αναγνώρισης ορίων.
  • Ε9.
  • Έγγραφα χορήγησης επιδότησης ή πάσης φύσεως αποδείξεις (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ,ΟΤΕ. ΤΟΕΒ, κλπ.)
  • Παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα.
  • Βεβαιώσεις Προέδρου κοινότητας /Δημάρχου.
  • Αποδείξεις καταβολής αμοιβής σε εργολάβο που περιέφραξε το ακίνητο ή άλλες εργασίες βέβαιης χρονολογίας.
  • Ένορκες βεβαιώσεις( από ειρηνοδικείο /συμβολαιογράφο)

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποδεικνύεται εικοσαετής νομή, με δύο τουλάχιστον έγγραφα.