Δηλώσεις μελών Αναγκαστικών Δασικών Συνεταιρισμών

Νέα έγγραφα Χρησικτησίας
  1. Αντίγραφα Ε9 παρελθόντων ετών με ημερομηνία   στην επικεφαλίδα του εγγράφου, χωρίς ημερομηνία και υπογραφή παραλήπτη,  είναι αποδεκτά ως έγγραφα θεμελίωση χρησικτησίας.
  2. Ε9 του 1997 και του 2018 είναι επαρκή γα  θεμελίωση χρησικτησίας
  3. Πράξεις Εμφάνισης και Δήλωσης ενώπιον συμβολαιογράφου με την οποία δυο μάρτυρες βεβαιώνουν για λογαριασμό του δηλούντα την 20ετή νομή και κατοχή επί ακινήτου, οι οποίες και καταχωρούνται ως Ε.Χ. / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ, ΙΔΙΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ (doc_type 63) γίνονται αποδεκτές ως έγγραφα χρησικτησίας
  4. Ένορκες Βεβαιώσεις οποιασδήποτε χρονολογίας (ακόμα και κατά τη διάρκεια συλλογής δηλώσεων) είναι  αποδεκτές για τη θεμελίωση χρησικτησίας
  5. Ένορκες βεβαιώσεις που βεβαιώνουν 20ετή νομή στο πρόσωπο θανόντα είναι αποδεκτές για να τεκμηριώσουν χρησικτησία στο πρόσωπο του θανόντα προκειμένου να υποβληθεί  δήλωση  χωρίς αποδοχή κληρονομιάς.
  6. Η αναγραφή  των στοιχείων (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο) στους Κτηματολογικούς Πίνακες Καλιατάκη αποτελεί στοιχείο τεκμηρίωσης 20ετούς τουλάχιστον νομής, αρκεί να προκύπτει ο συσχετισμός με το ακίνητο.

 

Τοπογραφικά Διαγράμματα καθέτων ιδιοκτησιών

Στα τοπογραφικά διαγράμματα των γεωτεμαχίων στα οποία έχει συσταθεί κάθετη απεικονίζεται το συνολικό γεωτεμάχιο και  όχι μόνο το δηλούμενο τμήμα της καθέτου.

Ρυμοτομούμενα τμήματα

Ρυμοτομούμενα οικόπεδα,  για τα οποία δεν έχει συνταχθεί πράξη αναλογισμού, συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης σε κοινή χρήση ή οικειοθελής μετακίνηση υλοποιημένου ορίου, απεικονίζονται  συνολικά (μαζί με τα ρυμοτομούμενα τμήματα).