Σύμφωνα με την παρ. 4.2 (έγγραφα συνυποβαλλόμενα με την δήλωση) των Τεχνικών Προδιαγραφών της Κτηματογράφησης (ΦΕΚ 923Β/2016) οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν απαιτούνται για την τεκμηρίωση έκτακτης χρησικτησίας (20ετής  νομή) θα πρέπει να έχουν συνταχθεί σε  ανύποπτο από την έναρξη της κτηματογράφησης χρόνο (βλέπε σελίδα 11365 του τεύχους). Αυτό σημαίνει ότι οι ως άνω ένορκες βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί τουλάχιστον  πριν  την έναρξη της περιόδου υποβολής δηλώσεων