Περιοχή με εμφανή στους ορθοφωτοχάρτες όρια

Περιοχή με μη εμφανή στους ορθοφωτοχάρτες όρια – ανάγκη για τοπογραφικό διάγραμμα