Χρήση του εντύπου δήλωσης Δ2 για τα νέα δικαιώματα..

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων (31/10/2019) και μέχρι την έναρξη της Ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα σε ακίνητο πρέπει να υποβάλει δήλωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Η δήλωση αυτή δεν είναι εκπρόθεσμη, αλλά προβλέπεται από το νόμο με σκοπό την ενημέρωση της κτηματολογικής βάσης κατά το μεταβατικό στάδιο της κτηματογράφησης.

Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται το έντυπο Δ2 και η δήλωση υποβάλλεται στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης εντός ενός μηνός από τη μέρα που αποκτήθηκε το δικαίωμα, δηλαδή από τη μεταγραφή του στο Υποθηκοφυλακείο.

Το αυτό ισχύει και τις δηλώσεις δικαιωμάτων με αιτία κτήσης Κληρονομιά χωρίς Αποδοχή.

Σε περιπτώσεις δικαιωμάτων για τα οποία υποβάλλονται εκπρόθεσμες δηλώσεις (για δικαιώματα που μεταγράφηκαν πριν από 31/10/2019), συμπληρώνεται το έντυπο Δ1..