ΔΗΜΟΣ ΕΔΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛ FAX email
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
 ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΚΑΤΩ
ΤΙΘΟΡΕΑ
ΚΑΤΩ
ΤΙΘΟΡΕΑ,
ΤΚ 35015
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
  22343-
50300 
22340-
49872
info@dimos-am
fiklias-elatias.gr
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ   22343
-50220
   
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
  22343
-50309
   
ΔΟΜΟΚΟΥ ΔΟΜΟΚΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ
 ΜΟΥΣΩΝ 1,
 ΤΚ 35010
 ΔΟΜΟΚΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
  22320-
22242,
22320
-23381-2
22320-
22552
info@domokos.gr,
d_domoko@
otenet.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ Δ.Ε. ΔΟΜΟΚΟΥ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥ
ΕΥΘ.
22323
-50219
22323
-50234
 
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ Δ.Ε. ΞΥΝΙΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜ. 22323-
50214
22323-
50234
 
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΛΤΣΟΝΟΥΔΗΣ
ΧΡ.
22323-
50418
22320-
71013
 
ΡΙΤΣΟΥ 1 &
 ΘΕΜΙΔΟΣ,
 ΤΚ 35010
 ΔΟΜΟΚΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
  22323-
50508-9
22320-
23012
 
ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ ΣΚΛΗΒ
ΑΝΙΩΤΗ 8,
ΤΚ 351
31, ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ   22313-
51500,
22310-
22314
22310
50610
info@lamia-city.gr
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3,
Τ.Κ. 35100,
ΛΑΜΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   22310-
27215
22310
-22465
 
ΦΛΕΜΙΝΓΚ &
ΕΡΥΘΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ   22313-
51070,
22313-
51032
22310
-34361
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟ
ΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑ
ΡΧΕΙΟΥ ΥΠΑΤΗΣ
  22313
-51032
22310
-34361
 
ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ Κ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ
  22313-
51098
22310-
79359
 
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ Κ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
  22313-
51038
22313
-51038
 
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
 ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ
  22313
-51032
22310-
34361
 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ   22313
-51090
22310-
22641
 
ΛΟΚΡΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΠΛ.ΔΗΜΑ
ΡΧΕΙΟΥ,
ΤΚ 35200, ΑΤΑΛΑΝΤΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ   22330-
22231, 22374
22330
-22606
dimatal1@yahoo.gr,
 ataldim@otenet.gr
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ   22330
-81003
   
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ   22330-
22374
   
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ   22333-
51300
   
ΜΑΚΡΑ
ΚΩΜΗΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ ΑΦΩΝ
ΠΑΠΠΑ 2,
ΤΚ 35003 ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
  22363-
50200
22363-
50259
info@dimosma
krakomis.gov.gr
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΛΙΤΣΑ ΠΑΤΑΡΓΙΑ 22363-
50213
22363
-50259
 
ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ & ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΡΕΛΗ 22363-50227 22363-
50229
e.koureli@
dimos
makra
komis.gov.gr
ΜΩΛΟΥ -
ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑ
ΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛ
ΕΗΜΟΝΑ 8,
 ΤΚ 35008, ΚΑΜΕΝΑ
 ΒΟΥΡΛΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
  22350-
22300
   kvourla@hol.gr
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  22353-
50038
   
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ   22353
-50025
   
ΣΤΥΛΙΔΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑ ΕΛ.ΒΕΝΙ
ΖΕΛΟΥ 35,
 ΤΚ 35300
 ΣΤΥΛΙΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
  22383-
50100
22380
-24783
info@stylida.gr
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  22383-
50127,
22383-
50119
22380
-24688
 
ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ   22383
-50109
22380
-22572
 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ,
ΤΚ 36071
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ   22373-
51300
  info@agrafa.gr
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22373-
51122 ,
22373-
51118,
 
22373-
51128
konstantinos.lap
pas@05
61.syzefxis.gov.gr
george.adi
nou@0561.sy
zefxis.gov.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
 ΕΝΟΤΗΤΑΣ
 ΑΓΡΑΦΩΝ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22373-
50900
22373-
50907
 
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
 ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ
ΠΕΛΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22373-
50814
22373-
50823
 
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
 ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΚΑΣΤΑΝΑ ΕΛΕΝΗ 22373-
51201
22373-
51210
 
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΙΝΙΑΝΗΣ
ΠΑΠΑΡΟΪΔΑΜΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 22373-
51316
22373
-51313
 
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22373
-51100
22373-
51128
 
ΚΑΡΠΕ
ΝΗΣΙΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΥΔΡΑΣ 6, ΤΚ 36100,
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
  22373-
50000
22373
-50028
contact@
karpenissi.gr
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 22373-
50073
22370
-89076
techniki@0716.sy
zefxis.gov.gr
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22370-
50036
22373
-50049
poleodomia@24
45.syzefxis.gov.gr
ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ & ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΒΛΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ 22373
-50037
  dimotologio@071
6.syzefxis.gov.gr