Με τον όρο ‘εντοπισμός γεωτεμαχίου’ εννοούμε τον  απλό σημειακό προσδιορισμό της θέσης  ενός γεωτεμαχίου σε  χάρτη.

Με το όρο ‘οριοθέτηση γεωτεμαχίου’  εννοούμε τον ακριβή προσδιορισμό κατά θέση και μέγεθος  των ορίων (πλευρών) ενός γεωτεμαχίου σε  χάρτη. Είναι προφανές ότι ο εντοπισμός περιττεύει αν έχει γίνει οριοθέτηση. Διευκρινίζεται ότι μόνος ο εντοπισμός,  χωρίς την οριοθέτηση, δεν επαρκεί για την  καταχώρηση στο Κτηματολόγιο των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο γεωτεμάχιο.

Μέθοδοι  οριοθέτησης:
  • Αναγνώριση επί του χαρτογραφικού υποβάθρου (σύνθεση αεροφωτογραφιών) φυσικών ή/και τεχνητών χαρακτηριστικών του εδάφους (πλευρές κτιρίων, μαντρότοιχοι, φράχτες, όρια δρόμων, όρια αρδευτικών / αποστραγγιστικών καναλιών, καλλιεργητικά όρια, όχθες ρεμάτων, γράνες, δενδροσειρές, κλπ).
  • Προβολή επί του χαρτογραφικού υποβάθρου των συντεταγμένων των κορυφών του γεωτεμαχίου, στοιχεία  που είτε προέρχονται από μετρήσεις πεδίου είτε εξάγονται   έμμεσα από σύγχρονα τοπογραφικά διαγράμματα.
Ακρίβεια οριοθέτησης.

Η ακρίβεια της κτηματογράφησης για μεν τα αστικά ακίνητα είναι της κλίμακας 1/1.000, ενώ των αγροτικών της κλίμακας 1/5.000.

Αυτό σημαίνει ότι η ακρίβεια των 20 εκ. για τα αστικά και του 1,1 μέτρων για τα αγροτικά ακίνητα είναι αποδεκτή για το Κτηματολόγιο.

Υποχρεωτική προσκόμιση στοιχείων οριοθέτησης

Ο δηλών υποχρεούται µε τη δήλωσή του να προσκομίσει επαρκή στοιχεία, ώστε να καταστεί δυνατή η οριοθέτηση του δηλούμενου γεωτεμαχίου στους χάρτες.

Δικαιώματα που αναφέρονται σε μη οριοθετημένα γεωτεμάχια δεν καταχωρούνται στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Καλές Πρακτικές για την απόκτηση στοιχείων οριοθέτησης

Πριν προσέλθετε στο Γραφείο Κτηματογράφησης για την υποβολή της δήλωσης, βρείτε αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος που τυχόν αναφέρεται στο συμβόλαιο και  όποιου άλλου τοπογραφικού συντάχθηκε μεταγενέστερα.

Αν κάποιο από αυτά έχει κάναβο ή / και πίνακα συντεταγμένων είναι σχεδόν βέβαιο  ότι δεν χρειάζονται άλλα στοιχεία οριοθέτησης.

Σε διαφορετική περίπτωση, πριν προχωρήσετε σε σύνταξη τοπογραφικού,  εξετάστε τις παρακάτω  ενδεικτικές  λύσεις:

Μπείτε στο Google και δοκιμάστε να πλοηγηθείτε στην περιοχή ενδιαφέροντος για να βρείτε το γεωτεμάχιό σας. Αν το εντοπίσετε μπορείτε να ελέγξτε τις διαστάσεις και το εμβαδόν του με τα εργαλεία του Google. Στην Περίπτωση αυτή είναι πολύ πιθανό ότι μπορείτε να βρείτε το γεωτεμάχιό σας στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δήλωσης  (συνιστάται ισχυρά) ή εναλλακτικά   στην υπηρεσία θέασης του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ,  από όπου ενδεχομένως να μπορείτε να αντλήσετε στοιχεία επαρκή για την οριοθέτηση.

Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το γεωτεμάχιό σας στο Google,   τότε η επί τόπου επίσκεψη είναι αναγκαία, υπό τη προϋπόθεση ότι αναγνωρίζετε επί τόπου τα όριά του. Στην περίπτωση αυτή, αν τα όρια είναι υλοποιημένα και εμφανή,  μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή  telektima ή συσκευή GPS χειρός.  Αν και η μέθοδος αυτή δεν έχει από μόνη της την απαιτούμενη ακρίβεια, εντούτοις είναι πολύ πιθανό,  έχοντας την  προσεγγιστική θέση,  να καταστεί δυνατή η οριοθέτηση με βάση τα εμφανή στον  ορθοφωτοχάρτη του ΓΚ όρια.

Αν τα όρια δεν είναι υλοποιημένα και εμφανή στον ορθοφωτοχάρτη,  τότε η μόνη αποτελεσματική και αξιόπιστη λύση είναι η σύνταξη τοπογραφικού.