Με τον όρο ‘εντοπισμός γεωτεμαχίου’ εννοούμε τον  απλό σημειακό προσδιορισμό της θέσης  ενός γεωτεμαχίου σε  χάρτη.

Με το όρο ‘οριοθέτηση γεωτεμαχίου’  εννοούμε τον ακριβή προσδιορισμό κατά θέση και μέγεθος  των ορίων (πλευρών) ενός γεωτεμαχίου σε  χάρτη. Είναι προφανές ότι ο εντοπισμός περιττεύει αν έχει γίνει οριοθέτηση.

Διευκρινίζεται ότι μόνος ο εντοπισμός,  χωρίς την οριοθέτηση, δεν επαρκεί για την  καταχώρηση στο Κτηματολόγιο των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο γεωτεμάχιο.

Μέθοδοι  και υποβλητέα στοιχεία οριοθέτησης:
  • Υποβολή υφιστάμενων ή σύνταξη σύγχρονων τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ανεξάρτητα τοπογραφικά διαγράμματα χωρίς διαγωνίους και αναγνωρίσιμα υλοποιημένα όρια δεν είναι αξιοποιήσιμα.
  • Εκτύπωση θέασης με την προϋπόθεση και μόνο ότι είναι δυνατή η αναγνώριση επί του χαρτογραφικού υποβάθρου φυσικών ή/και τεχνητών χαρακτηριστικών του εδάφους (πλευρές κτιρίων, μαντρότοιχοι, φράχτες, όρια δρόμων, όρια αρδευτικών / αποστραγγιστικών καναλιών, καλλιεργητικά όρια, όχθες ρεμάτων, γράνες, δενδροσειρές, κλπ). Θεάσεις ή πολύγωνα ηλεκτρονικών δηλώσεων που δεν ακολουθούν φωτοερμνευόμενα όρια δεν λαμβάνονται υπόψη.
Υποχρεωτική προσκόμιση στοιχείων οριοθέτησης

Ο δηλών και ο ενιστάμενος υποχρεούται µε τη δήλωσή / αίτηση του να προσκομίσει επαρκή και αξιόπιστα στοιχεία, για να καταστεί δυνατή η οριοθέτηση του γεωτεμαχίου στο Κτηματολόγιο.

Δικαιώματα που αναφέρονται σε μη οριοθετημένα γεωτεμάχια δεν καταχωρούνται στο Εθνικό Κτηματολόγιο.