Με τον όρο ‘εντοπισμός γεωτεμαχίου’ εννοούμε τον  απλό σημειακό προσδιορισμό της θέσης  ενός γεωτεμαχίου σε  χάρτη

Με το όρο ‘οριοθέτηση γεωτεμαχίου’  εννοούμε τον ακριβή προσδιορισμό κατά θέση και μέγεθος  των ορίων (πλευρών) ενός γεωτεμαχίου σε  χάρτη. Είναι προφανές ότι ο εντοπισμός περιττεύει αν έχει γίνει οριοθέτηση.Διευκρινίζεται ότι μόνος ο εντοπισμός,  χωρίς την οριοθέτηση, δεν επαρκεί για την  καταχώρηση στο Κτηματολόγιο των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο γεωτεμάχιο.

Μέθοδοι  οριοθέτησης:
  • Αναγνώριση επί του χαρτογραφικού υποβάθρου (σύνθεση αεροαπεικονίσεων) φυσικών ή/και τεχνητών χαρακτηριστικών του εδάφους (πλευρές κτιρίων, μαντρότοιχοι, φράχτες, όρια δρόμων, όρια αρδευτικών / αποστραγγιστικών καναλιών, καλλιεργητικά όρια, όχθες ρεμάτων, γράνες, δεδνδροσειρές, κλπ).
  • Προβολή επί του του χαρτογραφικού υποβάθρου των συντεταγμένων των κορυφών του γεωτεμαχίου, στοιχεία  που είτε μετρώνται   επί τόπου είτε εξάγονται   έμμεσα από σύγχρονα τοπογραφικά διαγράμματα.
Ακρίβεια οριοθέτησης.

Η ακρίβεια της κτηματογράφησης για μεν τα αστικά ακίνητα είναι της κλίμακας 1/1.000, ενώ των αγροτικών της κλίμακας 1/5.000.

Αυτό σημαίνει ότι η ακρίβεια των 20 εκ. για τα αστικά και του 1,1 μέτρων για τα αγροτικά ακίνητα είναι αποδεκτή για το Κτηματολόγιο.

Υποχρεωτική προσκόμιση στοιχείων οριοθέτησης

Ο δηλών υποχρεούται µε τη δήλωσή του να προσκομίσει επαρκή στοιχεία, ώστε να καταστεί δυνατή η οριοθέτηση του δηλούμενου γεωτεμαχίου στους χάρτες.

Δικαιώματα που αναφέρονται σε μη οριοθετημένα γεωτεμάχια δεν καταχωρούνται στο Εθνικό Κτηματολόγιο.