1. Ποιοι Έχουν Υποχρέωση να Υποβάλλουν Δήλωση

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας (του Ν. 2308/1995) έχουν τα φυσικά η νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματα δικαιώματα (κυριότητα, δουλεία (επικαρπίας, οίκησης, διόδου, κλπ.), υποθήκη, κλπ.) στις κτηματογραφούμενες περιοχές.

Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επιβάλλονται τα κατά το νόμο προβλεπόμενα πρόστιμα.

2. Τόπος Υποβολής Δηλώσεων

Οι δηλώσεις υποβάλλονται στα παρακάτω Γραφεία Κτηματογράφησης (ΓΚ)

ΔΗΜΟΣ Tαχυδρομική Διεύθυνση Τηλέφωνο
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Κωνσταντινουπόλεως 51, Τ.Κ. 68 100 25510-87301
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Χώρα (Παλαιό Νηπιαγωγείο) ΤΚ 68100 25510 41023
ΣΟΥΦΛΙΟΥ Παλιό Χημείο (πρώην ΚΕΠ) Πάροδος Ερμού, Τ.Κ. 68 400 25540 22750

3. Ωράριο λειτουργίας ΓΚ

Τα ΓΚ λειτουργούν καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από 08.00 μέχρι 15.00.
Την Τετάρτη λειτουργούν και απόγευμα, από 17.00 μέχρι 20.00.

4. Προθεσμίες Υποβολής

Για τους κατοίκους εσωτερικού η περίοδος υποβολής έληξε στις 03/06/2015 (παράταση μέχρι 3/7), ενώ για τους κατοίκους εξωτερικού στις 03/09/2015.

5. Τρόπος Υποβολής Δηλώσεων

Υποβάλλεται μία δήλωση ανά Προκαποδιστριακή (παλαιά) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, στην οποία ο ενδιαφερόμενος έχει ακίνητα.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται στα Γραφεία Κτηματογράφησης αυτοπροσώπως η δια αντιπροσώπου, που προσκομίζει απλή εξουσιοδότηση. Σε περίπτωση που ο αντιπρόσωπος συντάσσει και υπογράφει την δήλωση απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Εναλλακτικά οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ ΑΕ  επιλογή κατά την οποία το πάγιο τέλος καταβάλλεται ηλεκτρονικά με κάρτα VISA και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικώς (συστημένο) στο αρμόδιο ΓΚ. Δείτε σχετικές οδηγίες 

Η ταχυδρομική υποβολή δηλώσεων καταργήθηκε

6. Συνυποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

 • Συμπληρωμένο το έντυπο της Δήλωσης
 • Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας (συμβόλαιο, παραχωρητήριο, κλπ.)
 • Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του τίτλου (η συμπληρωμένα τα στοιχεία μεταγραφής, εφ΄ όσον αυτά προκύπτουν από τον τίτλο)
 • Αντίγραφο Τοπογραφικού διαγράμματος που προσαρτάται στον τίτλο η νεώτερο από αυτό η άλλο στοιχείο εντοπισμού του ακινήτου
 • Αντίγραφο Δελτίου ταυτότητας / διαβατηρίου
 • Αντίγραφο εγγράφου από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του δηλούντος (Εκκαθαριστικό Εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ / ΔΕΥΑΛ, κλπ.)

7. Διαδικασία Υποβολής

 • Προετοιμασία – συγκέντρωση δικαιολογητικών
 • Συμπλήρωση δήλωσης
 • Προσέλευση στο ΓΚ – έλεγχος δήλωσης, δικαιολογητικών και έκδοση εντύπου υπολογισμού παγίου τέλους
 • Πληρωμή παγίου τέλους σε Τράπεζα
 • Προσκόμιση αποδεικτικού πληρωμής
 • Εκδοση αποδεικτικού υποβολής δήλωσης

Όσοι επιθυμούν να λάβουν ηλεκτρονικά το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης οφείλουν να επιλέξουν την ηλεκτρονική επικοινωνία στην πρώτη σελίδα της δήλωσης και να αποστείλουν με email σαρωμένο το αποδεικτικό πληρωμής, συνοδευόμενο από το ακόλουθο κείμενο:
Επειδή έχω επιλέξει τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας με το Εθνικό Κτηματολόγιο στην παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση, παρακαλώ για την αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης δήλωσης. Επισυνάπτω το σχετικό αποδεικτικό πληρωμής του παγίου τέλους.

8. Πάγιο Τέλος

Για κάθε δηλούμενο δικαίωμα επί ακινήτου (οικοπέδου, διαμερίσματος, καθέτου, κλπ.) καταβάλλεται πάγιο τέλος κτηματογράφησης ύψους 35 Ευρώ. Για βοηθητικούς χώρους (αποθήκες και χώροι στάθμευσης με χιλιοστά) το ύψος του παγίου τέλους ανέρχεται στα 20 Ευρώ.
Στις αγροτικές περιοχές (εκτός σχεδίου πόλης, συνοικισμού, οριοθετημένου οικισμού, κλπ.) τα φυσικά πρόσωπα καταβάλουν τέλος το πολύ για δύο δικαιώματα (κυριότητας η δουλείας).Το πάγιο τέλος υπολογίζεται ανα δήλωση, μετά την υποβολή και καταβάλλεται στις

Τράπεζες

9.Εντοπισμός και οριοθέτηση ακινήτων

         Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή δήλωση των ακινήτων είναι η υπόδειξη, ο εντοπισμός και η οριοθέτηση των γεωτεμαχίων επί των ορθοφωτοχαρτών της ΕΚΧΑ ΑΕ, ο οποίος επιτυγχάνεται:

        • Σε περίπτωση κληροτεμαχίου η τεμαχίου αναδασμού αρκεί η πιστοποίηση (αναγραφή στο συμβόλαιο, αντίγραφο παραχωρητηρίου, βεβαίωση Τοπογραφικής, κλπ.) του αριθμού του τεμαχίου και της διοικητικής πράξης (π.χ. Συμπληρωματική Διανομή 1958, τεμάχιο 124).
        • Με την συνυποβολή:
        • Τοπογραφικού διαγράμματος (του τίτλου η νεώτερου) η κατατοπιστικού σκαριφήματος
        • Εκτύπωσης αποσπάσματος του ακινήτου από την ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΑΣΗΣ της ΕΚΧΑ ΑΕ
        • Εκτύπωση αποσπάσματος από το Google Earth με το πολύγωνο του τεμαχίου
        • Πίνακα Συντεταγμένων από συσκευή GPS χειρός
        • Με αποστολή μηνύματος στο ΓΚ, με κινητό τηλέφωνο από το κέντρο του τεμαχίου, με την χρήση της εφαρμογής «http://www.geoapikonisis.gr/telektima»

10.Δηλώσεις με αιτία κτήσης έκτακτη χρησικτησία

Σε περίπτωση έλλειψης τίτλων, για την θεμελίωση έκτακτης χρησικτησίας μπορούν να υποβληθούν κάποια από τα παρακάτω έγγραφα:

 • Υποθήκες ή εν γένει βάρη.
 • Προσύμφωνα.
 • Συμβόλαια ή τοπογραφικά διαγράμματα όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως ιδιοκτήτη.
 • Μισθωτήρια.
 • Πράξεις αναγνώρισης ορίων.
 • Ε9.
 • Έγγραφα χορήγησης επιδότησης ή πάσης φύσεως αποδείξεις (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ,ΟΤΕ. ΤΟΕΒ, κλπ.)
 • Παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα.
 • Βεβαιώσεις Προέδρου κοινότητας /Δημάρχου.
 • Αποδείξεις καταβολής αμοιβής σε εργολάβο που περιέφραξε το ακίνητο ή άλλες εργασίες βέβαιης χρονολογίας.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (Συντάσσονται στο Ειρηνοδικείο η σε Συμβολαιογράφο με την παρουσία δύο τουλάχιστον μαρτύρων).

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποδεικνύεται εικοσαετής νομή, με δύο τουλάχιστον έγγραφα.
Οι εκπρόθεσμες δηλώσεις χρησικτησίας επιδίδονται, με ποινή ακυρότητας, στο Ελληνικό Δημόσιο με έξοδα του δηλούντος.

11.Δηλώσεις με αιτία κτήσης Κληρονομιά

Σε περίπτωση μη αποδοχής κληρονομιάς υποβάλλονται τα παρακάτω έγγραφα:
ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΗΚΗ :

 • Τίτλος ιδιοκτησίας κληρονομούμενου
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (από ΚΕΠ ή ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ)
 • Αντίγραφο δημοσιευμένης διαθήκης (από ΚΕΠ ή ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ/ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ)
 • Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης (από ΚΕΠ ή ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ/ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
 • Πιστοποιητικό μη αποποίησης κληρονομίας (από ΚΕΠ ή ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ/ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ)

ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΗΚΗ :

 • Τίτλος ιδιοκτησίας κληρονομούμενου, εφόσον υπάρχει
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (από ΚΕΠ ή ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ)
 • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών (από ΚΕΠ ή ΔΗΜΟ)
 • Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης (από ΚΕΠ ή ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ/ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ)
 • Πιστοποιητικό μη αποποίησης κληρονομίας (από ΚΕΠ ή ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ/ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ)

12.Πρόσθετες Πληροφορίες

       Πρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλούν:

      • Από την ΕΚΧΑ ΑΕ, Γραμμή εξυπηρέτησης Πολιτών – Τηλ. 1015 (αστική χρέωση)
      • Από την ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ ΑΕ
      • Από τον Οδηγό Κτηματογράφησης για τον Πολίτη και τον Οδηγό Συμπλήρωσης δήλωσης που εξέδωσε η ΕΚΧΑ ΑΕ (Πατήστε εδώ).
      • Από τα Γραφεία Κτηματογράφησης
      • Από την ιστοσελίδα (ktimatologio.net)