Νέο έντυπο δήλωσης

Στο νέο, υπό έκδοση έντυπο, προβλέπεται η αναγραφή του ΕΤΑΚ από το  Ε9 και του αριθμού ΚΗΔ τυχόν υποβληθέντος ψηφιακού τοπογραφικού διαγράμματος.

Αυτό σημαίνει ότι η προσκόμιση του Ε9 και του αποδεικτικού υποβολής ψηφιακού τοπογραφικού διαγράμματος κατά την υποβολή δήλωσης θα είναι  υποχρεωτική

Συμπληρωματικές Οδηγίες του Αναδόχου για την υποβολή δήλωσης

Συμπληρωματικά Υποδείγματα  Αναδόχου

Έντυπα Γραφείου Κτηματογράφησης