1.Υπάρχει περίπτωση να περιέλθει μια περιουσία στο ελληνικό δημόσιο αν δεν δηλωθεί σωστά ή έγκαιρα.

Νόμος προβλέπει ότι 7έτη από την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου σε μια περιοχή (π.χ. Αταλάντη, Καρπενήσι, κλπ.) τα αδήλωτα ακίνητα περιέρχονται στο Δημόσιο. Η προθεσμία ισχύει τόσο για τους κατοίκους εσωτερικού , όσο και για το Ελληνικό δημόσιο αλλά και τους κατοίκους εξωτερικού.

2.Είναι υποχρεωτική η δήλωση στο κτηματολόγιο

Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο
προβλεπόμενες κυρώσεις. Συνεπώς είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, οι δικαιούχοι να
προσέλθουν το αργότερο έως την ημερομηνία λήξης της παράτασης συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας για να υποβάλλουν την δήλωση τους, διαφορετικά θα απαιτηθεί μεγαλύτερο κόστος και περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

3.Τι θα γίνει αν ένα κτήμα δηλωθεί από τρίτο πρόσωπο και αργότερα εμφανιστεί ο πραγματικός ιδιοκτήτης

o Αν δηλωθεί εμπρόθεσμα υπάρχει η δυνατότητα διαπίστωσης  του σφάλματος και η απόδοση του ακινήτου στον πραγματικό ιδιοκτήτη άνευ συνεπειών

o Αν δηλωθεί εκπρόθεσμα και πριν την ανάρτηση επιβάλλεται  πρόστιμο για τη μη εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης

o Αν δηλωθεί μετά την ανάρτηση πρέπει να υποβληθεί ένσταση η οποία, επί ποινή απαραδέκτου, κοινοποιείται σε αυτόν που το δήλωσε εμπρόθεσμα με έξοδα του ενιστάμενου

o Αν δηλωθεί μετά την έναρξη λειτουργίας του κτηματολογίου τότε χρειάζεται δικαστική απόφαση για να διορθωθεί η εγγραφή

o Μετά την λήξη της επταετίας από την έναρξη λειτουργίας του κτηματολογίου ο πραγματικός κύριος έχει μόνο χρηματική αξίωση κατά αυτού που το δήλωσε

4.Τι γίνεται με ακίνητα που μεταβιβάστηκαν από πατέρα σε παιδί με τα λόγια και χωρίς  έγγραφα;

Δηλώνονται ως χρησικτησία με έγγραφα που τεκμηριώνουν 20ετή νομή (βεβαίωση ΔΕΗ, ενοικιαστήρια, παλαιά τοπογραφικά, ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων, κλπ.).

5.Τι είδους έγγραφα απαιτούνται για να αποδειχθεί η ιδιοκτησία σε ακίνητα για τα οποία  δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας;

Σε περίπτωση έλλειψης τίτλων, για την θεμελίωση έκτακτης χρησικτησίας μπορούν να υποβληθούν κάποια από τα παρακάτω έγγραφα:

 • Υποθήκες ή εν γένει βάρη.
 • Προσύμφωνα.
 • Συμβόλαια ή τοπογραφικά διαγράμματα όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως ιδιοκτήτη.
 • Μισθωτήρια.
 • Πράξεις αναγνώρισης ορίων.
 • Ε9.
 • Έγγραφα χορήγησης επιδότησης ή πάσης φύσεως αποδείξεις (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ,ΟΤΕ. ΤΟΕΒ, κλπ.)
 • Παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα.
 • Βεβαιώσεις Προέδρου κοινότητας /Δημάρχου.
 • Αποδείξεις καταβολής αμοιβής σε εργολάβο που περιέφραξε το ακίνητο ή άλλες εργασίες βέβαιης χρονολογίας.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (Συντάσσονται στο Ειρηνοδικείο η σε Συμβολαιογράφο με την παρουσία δύο τουλάχιστον μαρτύρων).

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποδεικνύεται εικοσαετής νομή, με δύο τουλάχιστον έγγραφα.
Οι εκπρόθεσμες δηλώσεις χρησικτησίας επιδίδονται, με ποινή ακυρότητας, στο Ελληνικό Δημόσιο με έξοδα του δηλούντος.

6.Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς πως δηλώνεται ένα ακίνητο;

Για κληρονομιά με διαθήκη

Τίτλο του κληρονομουμένου (αν υπάρχει), Πρακτικό Δημοσίευσης Διαθήκης, Ληξιαρχική πράξη θανάτου, Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης, Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομίας.

Για κληρονομία χωρίς διαθήκη
Τίτλο του κληρονομουμένου (αν υπάρχει), Ληξιαρχική πράξη θανάτου, Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης, Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομίας.
Τα πιστοποιητικά αυτά, για θανάτους μετά από την 1/3/2013 εκδίδονται μόνο από το Ειρηνοδικείο, ενώ για θανάτους πριν από την 1/3/2013 εκδίδονται και από το Πρωτοδικείο.

7.Σε περίπτωση δωρεάς εν ζωή ποιος δηλώνει το ακίνητο;

Δηλώνεται το δικαίωμα ψιλής κυριότητας από το παιδί και το δικαίωμα επικαρπίας από το γονιό.

8.Πρέπει να πάμε στο γραφείο κτηματογράφησης, έχοντας τοπογραφικό σχεδιάγραμμα από μηχανικό που θα προσλάβουμε γι’ αυτό το σκοπό;

Πρέπει να υποβάλλεται οπωσδήποτε το τοπογραφικό που αναφέρεται στο συμβόλαιο ή υποβλήθηκε σε κάποια υπηρεσία.
Στις περιοχές των αναδασμών και των διανομών (εξαιρούνται λίγες προβληματικές περιοχές) δεν χρειάζεται τοπογραφικό, με την προϋπόθεση ότι το τεμάχιο δεν έχει μεταβληθεί από την έκδοση του παραχωρητήριου.
Στις λοιπές περιοχές, αν τα όρια του ακινήτου φαίνονται καθαρά στο
Google, αρκεί εκτύπωση από την εφαρμογή θέασης της ΕΚΧΑ η αποστολή μηνύματος με την εφαρμογή telektima
Σε κάθε άλλη περίπτωση χρειάζεται σύγχρονο τοπογραφικό διάγραμμα για να διασφαλιστεί  η ακριβής απεικόνιση του γεωτεμχίου σας στο Κτηματολόγιο.

9.Δεν είμαστε όλοι οι ηλικιωμένοι εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο!

Στο Γραφείο Κτηματογράφησης το προσωπικό βοηθάει το κοινό αλλά δεν μπορεί να βρει μόνο του τα γεωτεμάχια. Οι δηλούντες θα πρέπει να συνυποβάλλουν κάποιο στοιχείο εντοπισμού.

10.Θα είναι διαθέσιμοι οι υπάλληλοι του Γραφείου Κτηματογράφησης να μας βοηθήσουν;

Είναι εκεί για να εξυπηρετούν το κοινό με έντυπα, πληροφορίες, έλεγχο δηλώσεων, κλπ. Το προσωπικό των Γραφείων Κτηματογράφησης δεν συμπληρώνει δηλώσεις.

11.Αν οι ιδιοκτήτες είναι πέραν του ενός, πρέπει ο καθένας να φέρει από μια φορά όλα τα έγγραφα που αφορούν το ίδιο ακίνητο; Δεν αρκεί μια φορά;

Όταν συνυποβληθούν οι δηλώσεις αρκεί μία σειρά αντιγράφων

12.Κατά την υποβολή της δήλωσης, καταβάλλει κάποιο ποσό ο ιδιοκτήτης;

Το πάγιο τέλος για κάθε δικαίωμα σε αστική περιοχή είναι  35 Ευρώ.
Τα φυσικά πρόσωπα οφείλουν πάγιο τέλος μόνο για τα δύο πρώτα αγροτεμάχια, δηλαδή το πολύ 70 Ευρώ, ανεξάρητα από το πλήθος αγροτεμαχίων που δηλώνουν.
Το ποσό πληρώνεται σε τράπεζα ή το διαδικτυακά, μετά την υποβολή της δήλωσης.

13.Αν δεν είναι ένα σπίτι δηλωμένο στην εφορία, τι επιπτώσεις θα έχει κάποιος που θα το δηλώσει τώρα στο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ;

Το Εθνικό Κτηματολόγιο δεν ελέγχει τις φορολογικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών

14.Αφού γίνει η ανάρτηση των στοιχείων, τι πρέπει  να κάνει ο ιδιοκτήτης;

Στην ανάρτηση οι ιδιοκτήτες θα λάβουν ενημέρωση για τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν στο κτηματολόγιο για να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις (και συμπληρωματικά στοιχεία)  σε περίπτωση σφάλματος

15.Πως θα δούμε τα στοιχεία της ανάρτησης;

Μπορείτε να τα δείτε στο διαδίκτυο με τους κωδικούς σας στο TAXIS.
Για να λάβετε ειδοποίηση αναγράψτε στην δήλωση το email σας.
Μπορείτε να  τα δείτε επίσης  στο Γραφείο Κτηματογράφησης

16.Εμείς που πριν χρόνια κάναμε δηλώσεις στο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, τώρα πρέπει να ξανακάνουμε;

Πριν χρόνια υποβάλλατε δηλώσεις  για τα ακίνητα στις περιοχές που λειτουργεί ήδη κτηματολόγιο (π.χ. Αταλάντη – Αγ. Κωνσταντίνο και Καρπενήσι).
Μπορείτε να  δείτε στο διαδίκτυο τα ακίνητά σας στις εν λόγω περιοχές με τους κωδικούς σας στο TAXIS
Επίσης το 2008 υποβλήθηκαν   δηλώσεις για τα ακίνητα της πόλης της Λαμίας.
Τώρα υποβάλλονται δηλώσεις για τις υπόλοιπες περιοχές της Φθιώτιδας και της Ευρυτανίας.