Σύγχρονα τοπογραφικά διαγράμματα

Ο πλέον αξιόπιστος τρόπος προσδιορισμού των ορίων του ακινήτου είναι το σύγχρονο τοπογραφικό διάγραμμα (εξαρτημένο τοπογραφικό) που διαθέτει συντεταγμένες στο Εθνικό Προβολικό Σύστημα (ΕΓΣΑ 87). Εφόσον υπάρχει τέτοιου είδους τοπογραφικό θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομιστεί. Σε κάθε περίπτωση η υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος είναι απαραίτητη εφόσον:

  • αυτό αναφέρεται ή προσαρτάται στο οικείο συμβόλαιο
    έχει υποβληθεί σε δημόσια αρχή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό (π.χ. για έκδοση οικοδομικής άδειας, τακτοποίηση αυθαιρέτου, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, πράξη τακτοποίησης, διορθωτική πράξη εφαρμογής κλπ.).
  • Παλαιότερα τοπογραφικά διαγράμματα συντεταγμένα στο προβολικό σύστημα Hatt είναι επίσης κατάλληλα για την οριοθέτηση γεωτεμαχίων.
Γεωτεμάχια διοικητικών πράξεων

Στις περιοχές με διοικητική πράξη (π.χ. διανομή, αναδασμός ή πράξη εφαρμογής, οικοδομικός συνεταιρισμός, κλπ.) είναι επαρκής πληροφορία η αναφορά του αριθμού του γεωτεµαχίου στην πράξη (π.χ. ΟΤ5, τεμάχιο 12 ή Αναδασμός 1970 Ανθήλης, τεμάχιο 35).

Στοιχεία από την Κτηματογράφηση Καλιατάκη

Στο τέλος της δεκαετίας του 1960 εκπονήθηκε κτηματογράφηση στην πλειοψηφία των ΟΤΑ της περιοχής μελέτης. Η οριοθέτηση των γεωτεμαχίων έγινε επί μεγεθυμένων αεροφωτογραφιών κλίμακας περίπου 1/5.000. Παρά το γεγονός ότι η ακρίβεια της μεθόδου υπολείπεται των απαιτήσεων της σημερινής κτηματογράφησης, η χρησιμότητα των εν λόγω στοιχείων είναι αναντικατάστατη για τις περιοχές των εγκαταλειμμένων γεωργικών γαιών της Ευρυτανίας και των ορεινών περιοχών της Φθιώτιδας.

Με βάση τα στοιχεία των δικαιοπαρόχων είναι δυνατός ο εντοπισμός των γεωτεμαχίων στις εν λόγω περιοχές.