Σύγχρονο τοπογραφικό διάγραμμα

Ο πλέον αξιόπιστος τρόπος προσδιορισμού των ορίων του ακινήτου είναι το σύγχρονο τοπογραφικό διάγραμμα (εξαρτημένο τοπογραφικό) που διαθέτει συντεταγμένες στο Εθνικό Προβολικό Σύστημα (ΕΓΣΑ 87) που χρησιμοποιεί και το Εθνικό Κτηματολόγιο. Εφόσον υπάρχει τέτοιου είδους τοπογραφικό θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομιστεί. Σε κάθε περίπτωση η υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος είναι απαραίτητη εφόσον:
• αυτό αναφέρεται ή προσαρτάται στο οικείο συμβόλαιο
• έχει υποβληθεί σε δημόσια αρχή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό (π.χ. για έκδοση οικοδομικής άδειας, τακτοποίηση αυθαιρέτου, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, πράξη τακτοποίησης, διορθωτική πράξη εφαρμογής κλπ.).
Παλαιότερα τοπογραφικά διαγράμματα συντεταγμένα στο προβολικό σύστημα Hatt είναι επίσης κατάλληλα για την οριοθέτηση γεωτεμαχίων.

Γεωτεμάχια διοικητικών  πράξεων

Στις περιοχές με  διοικητική πράξη (π.χ. διανομή, αναδασμός ή πράξη εφαρμογής, οικοδομικός συνεταιρισμός, κλπ.) είναι επαρκής πληροφορία η αναφορά του αριθμού  του γεωτεµαχίου στην πράξη (π.χ. ΟΤ5, τεμάχιο 12 ή Αναδασμός 1970 Ανθήλης, τεμάχιο 35).

Οριοθέτηση γεωτεμαχίων εκτός διοικητικών πράξεων

Στις εκτός διοικητικών πράξεων περιοχές το ακίνητο μπορεί να εντοπιστεί και να οριοθετηθεί με την χρήση:

  1. Tης νέας Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων του Φορέα
  2. Tης Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών του Φορέα
  3. Με την υποβολή αποσπασμάτων από το ΟΣΔΕ
  4. Με στοιχεία από την Κτηματογράφηση Καλιατάκη
  5. Με την χρήση της εφαρμογής telektima
  6. Με την χρήση GPS χειρός
1. Η νέα Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων του Φορέα.

Για να δείτε οδηγίες αξιοποίησης της υπηρεσίας για οριοθέτηση γεωτεμαχίων πατήστε εδώ

2. Η Υπηρεσία Θέασης Ορθοφωτογραφιών του Φορέα

Από την εφαρμογή αυτή μπορεί κανείς, επιλέγοντας Νοµό και ΟΤΑ, να περιηγηθεί στον ψηφιακό χάρτη της περιοχής που τον ενδιαφέρει και:

  • να εντοπίσει το ακίνητό του
  • να σχεδιάσει στον χάρτη τα όριά του
  • να μετρήσει τις διαστάσεις και το εμβαδόν του και
  • να εκτυπώσει το απόσπασμα για να την υποβάλει υπογραμμένη μαζί µε τη δήλωσή του.

Προϋπόθεση για την επιτυχή οριοθέτηση με τον τρόπο αυτό είναι η  ύπαρξη και αναγνώριση των ορίων του γεωτεμαχίου επί της  οθόνης.

Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στην υπηρεσία θέασης ορθοφωτοχαρτών.

3. Αποσπάσματα από το ΟΣΔΕ

Αποσπάσματα  από το ΟΣΔΕ γίνονται δεκτά με επιφύλαξη, για τους παρακάτω λόγους:

Στο ΟΣΔΕ δηλώνονται οι επιλέξιμες για επιδότηση  εκτάσεις, οι οποίες είναι συνήθως υποσύνολο των γεωτεμαχίων, χωρίς να αποκλείεται και το αντίθετο. Στην περίπτωση αυτή ο παραγωγός θα πρέπει να προσκομίσει  απόσπασμα από την  υπηρεσία θέασης με τα ορθά όρια του γεωτεμαχίου.

Πέραν αυτού επειδή με τις  δηλώσεις του ΟΣΔΕ δεν συνυποβάλλονται τίτλοι και τοπογραφικά διαγράμματα, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο σημαντικής απόκλισης  της θέσης των δηλωθέντων τεμαχίων από την πραγματική τους  θέση.

Με βάση τα παραπάνω είναι προφανές ότι υπάρχει ενδεχόμενο τυχόν σφάλματα οριοθέτησης του  ΟΣΔΕ να κληρονομηθούν στο Κτηματολόγιο, η δε οποιαδήποτε  απόπειρα μελλοντικής  διόρθωσης αυτών, είναι βέβαιο ότι θα απαιτήσει χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες, ενδεχομένως και δικαστικές, για τους εμπλεκόμενους.

Για τους παραπάνω λόγους, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δηλώσεις ιδιοκτησίας είναι υπεύθυνες δηλώσεις  του άρθρο 9 παρ. 4 Ν. 1599/1986, οι παραγωγοί θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον προσεγγιστικές μεθόδους (telektima / GPS χειρός) επιβεβαίωσης της θέσης των τεμαχίων τους ή να  καταφύγουν σε σύνταξη  τοπογραφικών  διαγραμμάτων,  αν οι εν λόγω μέθοδοι προσεγγιστικού εντοπισμού και οριοθέτησης, σε συνδυασμό με τα αποσπάσματα ΟΣΔΕ,  δεν επαρκούν.

4. Στοιχεία από την Κτηματογράφηση  Καλιατάκη

Στο τέλος της δεκαετίας του 1960 εκπονήθηκε κτηματογράφηση στην πλειοψηφία των ΟΤΑ της περιοχής μελέτης. Η οριοθέτηση των γεωτεμαχίων έγινε επί μεγεθυμένων αεροφωτογραφιών κλίμακας περίπου 1/5.000. Παρά το γεγονός ότι η ακρίβεια της μεθόδου υπολείπεται των απαιτήσεων της σημερινής κτηματογράφησης,  η χρησιμότητα των εν λόγω στοιχείων είναι αναντικατάστατη για τις περιοχές των εγκαταλειμμένων  γεωργικών γαιών της  Ευρυτανίας  και των   ορεινών  περιοχών της Φθιώτιδας.

Στα Γραφεία Κτηματογράφησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πίνακες φερομένων ιδιοκτητών της εποχής, όπου θα έχουν την δυνατότητα, από τα αναγραφόμενα ονόματα συγγενών τους και  τα τοπωνύμια,  να εντοπίσουν τα γεωτεμάχια των δικαιοπαρόχων τους και να προσκομίσουν στο ΓΚ, κατά την υποβολή της δήλωσης, τους κωδικούς των τεμαχίων  αυτών.

5. Εφαρμογή Telektima

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εξαρτημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα, με την εφαρμογή telektima (διαθέσιμη στο GoogleStore)  μπορείτε να στείλετε τις συντεταγμένες των κορυφών του γεωτεμαχίου σας στο Γραφείο Κτηματογράφησης με την χρήση έξυπνου κινητού (GPS και σύνδεση Internet).

Πατήστε εδώ για λεπτομερείς οδηγίες

Πριν χρησιμοποιήσετε την  εφαρμογή  για τις εκτός Φθιώτιδας και Ευρυτανίας περιοχές ρωτήστε το οικείο Γραφείο Κτηματογράφησης σχετικά

6. Χρήση Gps  χειρός

Με την χρήση απλού GPS χειρός είναι δυνατή η μέτρηση και καταγραφή προσεγγιστικών συντεταγμένων (σε ΕΓΣΑ) των κορυφών  του  γεωτεμαχίου. Στην συνέχεια υποβάλλεται μαζί με την δήλωση, ο πίνακας συντεταγμένων, υπογραμμένος από τον δηλούντα.

Επισημάνσεις

Τα παραπάνω στοιχεία είναι  επαρκή για να εντοπιστεί  η θέση του γεωτεμαχίου  στον ψηφιακό χάρτη. Η ακριβής οριοθέτηση του γεωτεμαχίου μπορεί  να επιτευχθεί  στην συνέχεια με την αξιοποίηση και άλλων στοιχείων, όπως εμφανή όρια στον ψηφιακό χάρτη του Γραφείου Κτηματογράφησης, τοπογραφικά διαγράμματα ομόρων κλπ.

Οι δύο τελευταίες μέθοδοι είναι κατάλληλες για  αγροτικές περιοχές με μικρή αξία γης και ασαφή όρια,  ενώ δεν προσφέρονται για αστικά ακίνητα.