1. Υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων δήλωσης (στοιχεία εντοπισμού, τίτλοι, κλπ. έγγραφα)

Η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων δήλωσης διενεργείται πλέον ηλεκτρονικά με την συνυποβολή σχετικής αίτησης, το έντυπο της οποίας διατίθεται από τον σύνδεσμο https://www.ktimatologio.net/odigies-entypa-ypodeigmata/

Τα  έγγραφα (συμβόλαια, κλπ.) υποβάλλονται σε ενιαία αρχεία σάρωσης (ένα για κάθε έγγραφο), ως πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων, ήτοι όλες και ακέραιες οι σελίδες των και με τη σειρά τους στο έγγραφο.

Τα  τοπογραφικά διαγράμματα  υποβάλλονται  σε ενιαίο αρχείο, σαρωμένα σε σαρωτή και όχι τεμαχισμένα ή φωτογραφίες από κινητό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ

Διευκρινίζεται ότι δικαιώματα που υποβλήθηκαν χωρίς στοιχεία εντοπισμού και οριοθέτησης δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες της ανάρτησης και τις πρώτες εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφορα στοιχεία οριοθέτησης αποτελούν κατά σειρά αξιοπιστίας: Σύγχρονο τοπογραφικό διάγραμμα σε ΕΓΣΑ, απόσπασμα θέασης (για τεμάχια με σαφώς φωτοερμηνευόμενα όρια), προσαρτώμενο στο συμβόλαιο τοπογραφικό διάγραμμα (με αναγνωρίσιμες στους ορθοφωτοχάρτες κορυφές).

2. Προαιρετικό το πιστοποιητικό μεταγραφής κατά την υποβολή δήλωσης

Σύμφωνα με ειδική  οδηγία του Φορέα η προσκόμιση του πιστοποιητικού μεταγραφής κατά την υποβολή δήλωσης είναι προαιρετική.

3. Δηλώσεις μελών Αναγκαστικών Δασικών Συνεταιρισμών

Δηλώσεις μελών Αναγκαστικών Δασικών Συνεταιρισμών

4. Τοπογραφικά Διαγράμματα καθέτων ιδιοκτησιών

Στα τοπογραφικά διαγράμματα των γεωτεμαχίων στα οποία έχει συσταθεί κάθετη απεικονίζεται το συνολικό γεωτεμάχιο και  όχι μόνο το δηλούμενο τμήμα της καθέτου.

5. Ρυμοτομούμενα τμήματα

Ρυμοτομούμενα οικόπεδα,  για τα οποία δεν έχει συνταχθεί πράξη αναλογισμού, απεικονίζονται  στα Τοπογραφικά συνολικά (μαζί με τα ρυμοτομούμενα τμήματα).

Σε περίπτωση παραχώρησης τμήματος σε κοινή χρήση,  με συμβολαιογραφική πράξη, ή οικειοθελούς μετακίνησης υλοποιημένου ορίου, απεικονίζεται το τελικό οικόπεδο.