6. Υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων δήλωσης (στοιχεία εντοπισμού, τίτλοι, κλπ. έγγραφα)

Η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων δήλωσης διενεργείται πλέον ηλεκτρονικά με την συνυποβολή σχετικής αίτησης, το έντυπο της οποίας διατίθεται από τον σύνδεσμο https://www.ktimatologio.net/odigies-entypa-ypodeigmata/

Οι δικαιούχοι που έλαβαν σχετικά μηνύματα περί ελλείψεων των δηλώσεών τους παρακαλούνται να προχωρήσουν στην αποστολή τους διότι σε διαφορετική περίπτωση, τα δικαιώματά τους δεν θα συμπεριληφθούν στους πίνακες της προανάρτησης και της ανάρτησης.

Τα ζητούμενα έγγραφα (συμβόλαια, κλπ.) θα πρέπει να υποβληθούν σε ενιαία αρχεία σάρωσης (ένα για κάθε έγγραφο), ως πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων, ήτοι όλες και ακέραιες οι σελίδες των και με τη σειρά τους στο έγγραφο.

Τα  δε τοπογραφικά διαγράμματα θα πρέπει να αποσταλούν σε ενιαίο αρχείο, σαρωμένα σε σαρωτή και όχι τεμαχισμένα ή φωτογραφίες από κινητό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ

Διευκρινίζεται ότι δικαιώματα που υποβλήθηκαν χωρίς στοιχεία εντοπισμού και οριοθέτησης δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες της ανάρτησης και τις πρώτες εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφορα στοιχεία οριοθέτησης αποτελούν κατά σειρά αξιοπιστίας: Σύγχρονο τοπογραφικό διάγραμμα σε ΕΓΣΑ, απόσπασμα θέασης (για τεμάχια με σαφώς φωτοερμηνευόμενα όρια), προσαρτώμενο στο συμβόλαιο τοπογραφικό διάγραμμα (με αναγνωρίσιμες στους ορθοφωτοχάρτες κορυφές).

5. Προαιρετικό το πιστοποιητικό μεταγραφής κατά την υποβολή δήλωσης

Σύμφωνα με ειδική  οδηγία του Φορέα η προσκόμιση του πιστοποιητικού μεταγραφής κατά την υποβολή δήλωσης είναι προαιρετική.

4. Δηλώσεις μελών Αναγκαστικών Δασικών Συνεταιρισμών

Δηλώσεις μελών Αναγκαστικών Δασικών Συνεταιρισμών

3. Νέα έγγραφα Χρησικτησίας
  1. Αντίγραφα Ε9 παρελθόντων ετών με ημερομηνία   στην επικεφαλίδα του εγγράφου, χωρίς ημερομηνία και υπογραφή παραλήπτη,  είναι αποδεκτά ως έγγραφα θεμελίωση χρησικτησίας.
  2. Ε9 του 1997 και του 2018 είναι επαρκή γα  θεμελίωση χρησικτησίας
  3. Πράξεις Εμφάνισης και Δήλωσης ενώπιον συμβολαιογράφου με την οποία βεβαιώνεται, για λογαριασμό του δηλούντα, η 20ετής νομή και κατοχή επί ακινήτου, είναι  αποδεκτές για τη θεμελίωση χρησικτησίας
  4. Ένορκες Βεβαιώσεις οποιασδήποτε χρονολογίας (ακόμα και κατά τη διάρκεια συλλογής δηλώσεων) είναι  αποδεκτές για τη θεμελίωση χρησικτησίας
  5. Ένορκες βεβαιώσεις που βεβαιώνουν 20ετή νομή στο πρόσωπο θανόντα είναι αποδεκτές για να τεκμηριώσουν χρησικτησία στο πρόσωπο του θανόντα προκειμένου να υποβληθεί  δήλωση  χωρίς αποδοχή κληρονομιάς.
  6. Η αναγραφή  των στοιχείων (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο) στους Κτηματολογικούς Πίνακες Καλιατάκηαποτελεί στοιχείο τεκμηρίωσης 20ετούς τουλάχιστον νομής, αρκεί να προκύπτει ο συσχετισμός με το ακίνητο.
2. Τοπογραφικά Διαγράμματα καθέτων ιδιοκτησιών

Στα τοπογραφικά διαγράμματα των γεωτεμαχίων στα οποία έχει συσταθεί κάθετη απεικονίζεται το συνολικό γεωτεμάχιο και  όχι μόνο το δηλούμενο τμήμα της καθέτου.

1. Ρυμοτομούμενα τμήματα

Ρυμοτομούμενα οικόπεδα,  για τα οποία δεν έχει συνταχθεί πράξη αναλογισμού, απεικονίζονται  στα Τοπογραφικά συνολικά (μαζί με τα ρυμοτομούμενα τμήματα).

Σε περίπτωση παραχώρησης τμήματος σε κοινή χρήση,  με συμβολαιογραφική πράξη, ή οικειοθελούς μετακίνησης υλοποιημένου ορίου, απεικονίζεται το τελικό οικόπεδο.