Νέο έντυπο δήλωσης

Στο νέο, υπό έκδοση έντυπο, προβλέπεται η αναγραφή του ΕΤΑΚ από το Ε9 και του αριθμού ΚΗΔ τυχόν υποβληθέντος ψηφιακού τοπογραφικού διαγράμματος.
Αυτό σημαίνει ότι η προσκόμιση του Ε9 και του αποδεικτικού υποβολής ψηφιακού τοπογραφικού διαγράμματος κατά την υποβολή δήλωσης θα είναι υποχρεωτική

Οδηγός Κτηματογράφησης για τον Πολίτη

Οδηγίες Συμπλήρωσης Δηλώσεων

Οδηγίες του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Συμπληρωματικές Οδηγίες του Αναδόχου

Έντυπα Δηλώσεων και Εξουσιοδοτήσεων

Δ1 – Έντυπο Δήλωσης για Φυσικά πρόσωπα
Δ1 – Έντυπο Στοιχείων Ακινήτου ΦΠ (για πολλά δικαιώματα / δήλωση)
Δ2 – Έντυπο Δήλωσης για Νομικά πρόσωπα
Δ2 – Έντυπο Στοιχείων Ακινήτου ΝΠ (για πολλά δικαιώματα / δήλωση)

Εξουσιοδοτήσεις

Απλή εξουσιοδότηση
Εξουσιοδότηση γνήσιο υπογραφής
Εξουσιοδότηση κατοίκων εξωτερικού

Υποδείγματα Συμπλήρωσης δηλώσεων

Απλό γεωτεμάχιο σε αναδασμό με κυριότητα
Αγρός με Επικαρπία
Αγρός με χρησικτησία
Αδιαίρετο κτίσμα με συμβόλαιο ΠΚ
Οριζόντια αποθήκη με χιλιοστά
Οριζόντια αποθήκη χωρίς  χιλιοστά
Κάθετη
Σύνθετη κάθετη Δ1
Σύνθετη κάθετη Δ2
Δουλεία διόδου
Ψιλή κυριότητα
Ανήλικος κληρονόμος πιστοποιητικά

Έντυπα Αιτήσεων προς το ΓΚ (μετά την υποβολή δήλωσης)

Αίτηση επιστροφής τέλους κτηματογράφισης (ΑΙΤ.1 – σε περίπτωση ανάκλησης)
Γνωστοποιησης αλλαγής στοιχείων επικοινωνιάς
Διόρθωσης στοιχείων δήλωσης
Κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων
Χορήγησης αντιγράφων
Χορήγησης βεβαίωσης