ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ / ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
  • Τα  προς υποβολή  έντυπα προσκομίζονται συμπληρωμένα από τους πολίτες
  • Δεν παραλαμβάνονται αιτήσεις χωρίς αναγραφή ηλεκτρονικής διεύθυνσης (mail)
Έντυπα Ανάρτησης
Έντυπα Εξουσιοδοτήσεων

Απλή εξουσιοδότηση
Εξουσιοδότηση γνήσιο υπογραφής
Εξουσιοδότηση κατοίκων εξωτερικού

Οδηγίες Συμπλήρωσης Δηλώσεων

Οδηγίες του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Συμπληρωματικές Οδηγίες του Αναδόχου

Υποδείγματα Συμπλήρωσης δηλώσεων

Απλό γεωτεμάχιο σε αναδασμό με κυριότητα
Αγρός με Επικαρπία
Αγρός με χρησικτησία
Αδιαίρετο κτίσμα με συμβόλαιο ΠΚ
Οριζόντια αποθήκη με χιλιοστά
Οριζόντια αποθήκη χωρίς  χιλιοστά
Κάθετη
Σύνθετη κάθετη
Δουλεία διόδου
Ψιλή κυριότητα