Νέο έντυπο δήλωσης

Ανακοινώθηκε το νέο έντυπο δήλωσης. Η μόνη αλλαγή βρίσκεται στην πρώτη σελίδα – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (περί επεξεργασίας δεδομένων)

Οδηγός Κτηματογράφησης για τον Πολίτη

Οδηγίες Συμπλήρωσης Δηλώσεων

Οδηγίες του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Συμπληρωματικές Οδηγίες του Αναδόχου

Έντυπα Δηλώσεων και Εξουσιοδοτήσεων

Δ1 – Έντυπο Δήλωσης για Φυσικά πρόσωπα
Δ1 – Έντυπο Στοιχείων Ακινήτου ΦΠ (για πολλά δικαιώματα / δήλωση)
Δ2 – Έντυπο Δήλωσης για Νομικά πρόσωπα
Δ2 – Έντυπο Στοιχείων Ακινήτου ΝΠ (για πολλά δικαιώματα / δήλωση)

Εξουσιοδοτήσεις

Απλή εξουσιοδότηση
Εξουσιοδότηση γνήσιο υπογραφής
Εξουσιοδότηση κατοίκων εξωτερικού

Υποδείγματα Συμπλήρωσης δηλώσεων

Απλό γεωτεμάχιο σε αναδασμό με κυριότητα
Αγρός με Επικαρπία
Αγρός με χρησικτησία
Αδιαίρετο κτίσμα με συμβόλαιο ΠΚ
Οριζόντια αποθήκη με χιλιοστά
Οριζόντια αποθήκη χωρίς  χιλιοστά
Κάθετη
Σύνθετη κάθετη Δ1
Σύνθετη κάθετη Δ2
Δουλεία διόδου
Ψιλή κυριότητα
Ανήλικος κληρονόμος πιστοποιητικά

Έντυπα Αιτήσεων προς το ΓΚ (μετά την υποβολή δήλωσης)

Γνωστοποιησης αλλαγής στοιχείων επικοινωνιάς
Διόρθωσης στοιχείων δήλωσης
Κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων
Χορήγησης αντιγράφων
Χορήγησης βεβαίωσης