ΑΙΤΗΣΕΙΣ

AIT.1-ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΑΙΤ.2-ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δ1 (Δ1 Φυσικό πρόσωπο , Έντυπο Δ1 στοιχείων ακινήτου )
Δ2 (Δ2 Νομικό πρόσωπο)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Απλή εξουσιοδότηση
Εξουσιοδότηση γνήσιο υπογραφής
Εξουσιοδότηση κατοίκων εξωτερικού