Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την υποβολή δήλωσης
Για τα προσωπικά στοιχεία:
 • Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου
 • Αποδεικτικό ΑΦΜ (Ε9, ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ.)
 • Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο (εφόσον αυτός που προσκομίζει τη δήλωση δεν είναι ο κάτοχος του δικαιώματος) και δελτίο ταυτότητας του κομιστή.
Για  την τεκμηρίωση του δικαιώματος, απλό φωτοαντίγραφο:
 • Του τίτλου  ιδιοκτησίας (π.χ.  συμβόλαιο, παραχωρητήριο, κλπ.)
 • Του πιστοποιητικού μεταγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλάκειο
 • Σύγχρονου τοπογραφικού διαγράμματος
Κληρονομιές

Σε περίπτωση κληρονομικών δικαιωμάτων για τα οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής δήλωσης με προσκόμιση, κατά περίπτωση:

Κληρονομιά με διαθήκη
 • Τίτλο του κληρονομουμένου (ή στοιχεία που τεκμηριώνουν χρησικτησία στο όνομά του)
 • Αντίγραφο δημοσιευμένης Διαθήκης και Πρακτικό Δημοσίευσης αυτής
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης
 • Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομίας.
Κληρονομία χωρίς διαθήκη
 • Τίτλο του κληρονομουμένου (ή στοιχεία που τεκμηριώνουν χρησικτησία στο όνομά του)
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
 • Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης
 • Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομίας

Τα δύο τελευταία πιστοποιητικά, για θανάτους μετά από την 1/3/2013 εκδίδονται μόνο από το Ειρηνοδικείο, ενώ για θανάτους πριν από την 1/3/2013 εκδίδονται και από το Πρωτοδικείο.

Για να δείτε πως και από που χορηγούνται τα δικαιολογητικά κληρονομιάς και να κατεβάσετε τα έντυπα αιτήσεων, πατήστε εδώ.

Ιδιοκτησίες χωρίς τίτλους – Έκτακτη χρησικτησία

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας παρέχεται η δυνατότητα υποβολής δήλωσης, εφόσον αποδεικνύεται η διαρκής νομή και κατοχή του ακινήτου για 20 συνολικά έτη με δύο τουλάχιστον από τα παρακάτω έγγραφα:

 • Υποθήκες ή εν γένει βάρη.
 • Προσύμφωνα.
 • Συμβόλαια ή τοπογρφαικά όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν το δηλούντα ως ιδιοκτήτη.
 • Μισθωτήρια.
 • Πράξεις αναγνώρισης ορίων.
 • Ε9 (υποχρεωτικά)
 • Έγγραφα χορήγησης επιδότησης ή πάσης φύσεως τελών, αποδείξεις ηλεκτροδότησης ή πληρωμής ΔΕΗ αποδείξεις ΟΤΕ, Αποδείξεις Υδροδότησης, Δηλώσεις ΟΣΔΕ κλπ.
 • Παλαιά τοπογραφικά.
 • Βεβαιώσεις Προέδρου Κοινότητας / Δημάρχου.
 • Αποδείξεις καταβολής αμοιβής σε εργολάβο που περιέφραξε το ακίνητο ή άλλες εργασίες βέβαιης χρονολογίας.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (από Ειρηνοδικείο /Συμβολαιογράφο)
 • Οικοδομικές άδειες

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Τα έγγραφα που προσκομίζονται πρέπει να καλύπτουν όλο το διάστημα των 20 ετών .  Έτσι για την τεκμηρίωση  αρκεί π.χ.:

Ένα έγγραφο από την ΔΕΗ για ηλεκτροδότηση του ακινήτου το έτος 1980, ένα αντίγραφο του Ε9 του έτους 2005 και ένα τοπογραφικό διάγραμμα του 2017 ή

Μια ένορκη βεβαίωση στην οποία να αναφέρεται ότι ο δηλών χρησιμοποιεί το ακίνητο σαν δικό του για 20 τουλάχιστον έτη και ένα αντίγραφο του Ε9 εντός του παραπάνω διαστήματος.

Νέα έγγραφα Χρησικτησίας
 1. Αντίγραφα Ε9 παρελθόντων ετών με ημερομηνία   στην επικεφαλίδα του εγγράφου, χωρίς ημερομηνία και υπογραφή παραλήπτη,  είναι αποδεκτά ως έγγραφα θεμελίωση χρησικτησίας.
 2. Ε9 του 2002 και του 2022 είναι επαρκή γα  θεμελίωση χρησικτησίας
 3. Πράξεις Εμφάνισης και Δήλωσης ενώπιον συμβολαιογράφου με την οποία δυο μάρτυρες βεβαιώνουν για λογαριασμό του δηλούντα την 20ετή νομή και κατοχή επί ακινήτου, οι οποίες και καταχωρούνται ως Ε.Χ. / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ, ΙΔΙΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ (doc_type 63) γίνονται αποδεκτές ως έγγραφα χρησικτησίας
 4. Ένορκες Βεβαιώσεις οποιασδήποτε χρονολογίας (ακόμα και κατά τη διάρκεια συλλογής δηλώσεων) είναι  αποδεκτές για τη θεμελίωση χρησικτησίας
 5. Ένορκες βεβαιώσεις που βεβαιώνουν 20ετή νομή στο πρόσωπο θανόντα είναι αποδεκτές για να τεκμηριώσουν χρησικτησία στο πρόσωπο του θανόντα προκειμένου να υποβληθεί  δήλωση  χωρίς αποδοχή κληρονομιάς.