Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την υποβολή δήλωσης
Για τα προσωπικά στοιχεία:
 • Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου
 • Φωτοαντίγραφο του Ε9
 • Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο (εφόσον αυτός που προσκομίζει τη δήλωση δεν είναι ο κάτοχος του δικαιώματος) και δελτίο ταυτότητας του κομιστή.
Για  την τεκμηρίωση του δικαιώματος, απλό φωτοαντίγραφο:
 • Του τίτλου  ιδιοκτησίας (π.χ.  συμβόλαιο, παραχωρητήριο, κλπ.)
 • Του πιστοποιητικού μεταγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλάκειο
 • Του Τοπογραφικού διαγράμματος ή άλλο στοιχείο από το οποίο  να προκύπτουν  η θέση και τα όρια του ακινήτου, π.χ.  Πίνακα συντεταγμένων ή  Εκτύπωση από την υπηρεσία θέασης ορθοφωτογραφιών https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Orthophotographs_Page.aspx
Κληρονομιές

Σε περίπτωση κληρονομικών δικαιωμάτων για τα οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής δήλωσης με προσκόμιση, κατά περίπτωση:

Κληρονομιά με διαθήκη

 • Τίτλο του κληρονομουμένου (αν υπάρχει)
 • Αντίγραφο δημοσιευμένης Διαθήκης και Πρακτικό Δημοσίευσης αυτής
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης
 • Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομίας.

Κληρονομία χωρίς διαθήκη

 • Τίτλο του κληρονομουμένου (αν υπάρχει)
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
 • Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης
 • Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομίας

Τα δύο τελευταία πιστοποιητικά, αυτά για θανάτους μετά από την 1/3/2013 εκδίδονται μόνο από το Ειρηνοδικείο, ενώ για θανάτους πριν από την 1/3/2013 εκδίδονται και από το Πρωτοδικείο.

Ιδιοκτησίες χωρίς τίτλους – Έκτακτη χρησικτησία

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας παρέχεται η δυνατότητα υποβολής δήλωσης, εφόσον αποδεικνύεται η διαρκής νομή και κατοχή του ακινήτου για 20 συνολικά έτη με δύο τουλάχιστον από τα παρακάτω έγγραφα:

 • Υποθήκες ή εν γένει βάρη.
 • Προσύμφωνα.
 • Συμβόλαια ή τοπογρφαικά όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν το δηλούντα ως ιδιοκτήτη.
 • Μισθωτήρια.
 • Πράξεις αναγνώρισης ορίων.
 • Ε9 παλαιότερων ετών
 • Έγγραφα χορήγησης επιδότησης ή πάσης φύσεως τελών, αποδείξεις ηλεκτροδότησης ή πληρωμής ΔΕΗ αποδείξεις ΟΤΕ, Αποδείξεις Υδροδότησης, Δηλώσεις ΟΣΔΕ κλπ.
 • Παλαιά τοπογραφικά.
 • Βεβαιώσεις Προέδρου Κοινότητας / Δημάρχου.
 • Αποδείξεις καταβολής αμοιβής σε εργολάβο που περιέφραξε το ακίνητο ή άλλες εργασίες βέβαιης χρονολογίας.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (από Ειρηνοδικείο /Συμβολαιογράφο)
 • Οικοδομικές άδειες

Η  προσκόμιση Ε9 υποχρεωτική για  να αποδεικνύει ότι το ακίνητο είχε δηλωθεί από το δικαιούχο εντός της εικοσαετίας

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Τα έγγραφα που προσκομίζονται πρέπει να καλύπτουν όλο το διάστημα των 20 ετών .  Έτσι για την τεκμηρίωση  αρκεί π.χ.:

Ένα έγγραφο από την ΔΕΗ για ηλεκτροδότηση του ακινήτου το έτος 1980, ένα αντίγραφο του Ε9 του έτους 2005 και ένα τοπογραφικό διάγραμμα του 2017 ή

Μια ένορκη βεβαίωση στην οποία να αναφέρεται ότι ο δηλών χρησιμοποιεί το ακίνητο σαν δικό του για 20 τουλάχιστον έτη και ένα αντίγραφο του Ε9 εντός του παραπάνω διαστήματος.