Μετά την λήξη της ανάρτησης συνεχίζονται και δρομολογούνται:

 

1. Υποβολή δηλώσεων μετά την Ανάρτηση

Μετά την λήξη της Ανάρτησης συνεχίζεται η παραλαβή εκπρόθεσμων δηλώσεων και δηλώσεων κατάργησης δικαιωμάτων. Δείτε λεπτομέρειες εδώ

 

2. Υποβολή Αιτήσεων μετά την Ανάρτηση

Μετά την λήξη της Ανάρτησης δεν υποβάλλονται εκπρόθεσμες αιτήσεις διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων
Αιτήσεις πρόδηλων σφαλμάτων υποβάλλονται στο ΓΚ ή ηλεκτρονικά εδώ
Αιτήσεις κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων δηλώσεων και αιτήσεων υποβάλλονται είτε στο ΓΚ είτε ηλεκτρονικά εδώ

Σε περίπτωση που, μετά την ανάρτηση, διαπιστωθεί σφάλμα στα στοιχεία της ανάρτησης, η διόρθωση του οποίου επιφέρει εκτοπισμό (βλέπε παρακάτω), ο δικαιούχος έχει την δυνατότητα να υποβάλλει αγωγή διόρθωσης των πρώτων εγγραφών ενώπιον του κτηματολογικού δικαστή.

 

3. Επεξεργασία των αιτήσεων διόρθωσης

Για κάθε αίτηση διόρθωσης συντάσσεται έκθεση – εισήγηση του Αναδόχου με αναφορά στα αξιολογούμενα στοιχεία, τους ενδεχόμενα θιγόμενους τρίτους και πρόταση περί αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματος.
Οι αιτήσεις κατηγοριοποιούνται σε:
• Αιτήσεις που ΔΕΝ αφορούν ΕΚΤΟΠΙΣΜΟ, των οποίων η ενδεχόμενη αποδοχή του αιτήματος δεν επιφέρει εκτοπισμό δικαιώματος ή γεωμετρικές μεταβολές εκτός συμβατότητας και ζώνης κανονισμού ορίων. Για τις αιτήσεις αυτές το ΓΚ συντάσσει έκθεση με ΑΠΟΦΑΣΗ αποδοχής (μερικής ή ολικής) ή απόρριψης.
• Αιτήσεις που αφορούν ΕΚΤΟΠΙΣΜΟ, των οποίων η ενδεχόμενη αποδοχή του αιτήματος επιφέρει εκτοπισμό δικαιώματος ή γεωμετρικές μεταβολές εκτός συμβατότητας και ζώνης κανονισμού ορίων. Για τις αιτήσεις αυτές το ΓΚ συντάσσει έκθεση με ΕΙΣΗΓΗΣΗ περί αποδοχής (μερικής ή ολικής) ή απόρριψης.

Για το περιεχόμενο των εκθέσεων επί των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με την διαδικασία του άρθρου 6Α.

 

4. Διαδικασίες του άρθρου 6Α

Με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των ενστάσεων:
Αν η αίτηση αφoρά ΕΚΤΟΠΙΣΜΟ οι αιτούντες θα ειδοποιηθούν με email για την δυνατότητα να δουν στην εφαρμογή του ν.π.δ.δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» το περιεχόμενο της οικείας έκθεσης και να:
• Καταχωρήσουν στην εφαρμογή την εκ μέρους των αποδοχή ή απόρριψη της έκθεσης και να υποβάλλουν τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία τεκμηρίωσης των αιτημάτων τους
• Ενημερώσουν τους θιγόμενους ιδιοκτήτες
• Υποβάλλουν τα αποδεικτικά γνωστοποίησης των θιγόμενων ιδιοκτητών
Οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, είτε να συμφωνήσουν για την προτεινόμενη από την έκθεση διόρθωση, είτε να διαφωνήσουν αιτιολογημένα, συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία της εφαρμογής. Εφόσον η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι συγκατατίθενται στη διόρθωση σύμφωνα με τη συνταχθείσα έκθεση.

Αν η αίτηση ΔΕΝ αφoρά ΕΚΤΟΠΙΣΜΟ οι αιτούντες θα ενημερωθούν από τις αναρτήσεις του ν.π.δ.δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» στην ιστοσελίδα του για την δυνατότητα να δουν στην εφαρμογή του το περιεχόμενο της οικείας έκθεσης και :
• Αν η αίτηση έγινε αποδεκτή δεν απαιτείται καμία ενέργεια
• Αν στην έκθεση επισημαίνεται εκκρεμότητα προσκόμισης στοιχείων (Ε9, κληρονομόχαρτα, κλπ.) να τα υποβάλλουν με αίτηση κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων δήλωσης στο ΓΚ ή εδώ

 

5. Εξέταση των ενστάσεων από τις αρμόδιες επιτροπές

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 6Α οι ενστάσεις, οι εκθέσεις, τα σχετικά έγγραφα (τίτλοι, δηλώσεις, τοπογραφικά διαγράμματα), οι απόψεις των αιτούντων και των θιγόμενων προωθούνται στις αρμόδιες επιτροπές εξέτασης ενστάσεων οι οποίες θα αποφανθούν επί των εκθέσεων του ΓΚ

 

6. Αναμόρφωση – διόρθωση των κτηματολογικών στοιχείων και δημιουργία των πρώτων εγγραφών

Στη συνέχεια τα κτηματολογικά στοιχεία της ανάρτησης αναμορφώνονται με βάση:
• Τις αποφάσεις των επιτροπών εξέτασης ενστάσεων
• Τις εκθέσεις επί των αιτήσεων διόρθωσης
• Τις αιτήσεις των πρόδηλων σφαλμάτων
• Τις δηλώσεις κατάργησης δικαιωμάτων
• Τις εκπρόθεσμες δηλώσεις επί γεωτεμαχίων αγνώστου που δεν προκαλούν εκτοπισμό τρίτων
Με βάση τα διορθωμένα κτηματολογικά στοιχεία δημιουργούνται οι πρώτες εγγραφές του κτηματολογίου και στη θέση του Γραφείου Κτηματογράφησης (ΓΚ) λειτουργεί πλέον το Κτηματολογικό Γραφείο (ΚΓ).

Η όλη διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί προς τα μέσα του 2024.