Υποβολή δηλώσεων μετά την έναρξη της Ανάρτησης

Μετά την έναρξη της Ανάρτησης, οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας ως εξής:

 • Για δικαιώματα που θεμελιώνονται με τίτλους μεταγραμμένους πριν την Ανάρτηση, συμπληρώνουν το έντυπο Δ2. Η δήλωση υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά είτε στο ΓΚ, κατόπιν ραντεβού.
 • Για δικαιώματα κληρονομιάς για την οποία δεν έχει συνταχθεί τίτλος αποδοχής, συμπληρώνουν το έντυπο Δ2. Η δήλωση υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά είτε στο ΓΚ, κατόπιν ραντεβού.
 • Για δικαιώματα που θεμελιώνονται σε προς μεταγραφή τίτλους , υποβάλλεται στο ΓΚ το έντυπο Δ2. Μετά την καταχώρηση της δήλωσης, αυτή επιστρέφεται στον πολίτη, για να την καταθέσει στο Υποθηκοφυλακείο.

Δηλώσεις κατάργησης δικαιώματος

Δηλώσεις κατάργησης ήδη δηλωθέντος δικαιώματος υποβάλλονται, ατελώς, στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • παραίτηση επικαρπίας/οίκησης
 • άρση υποθήκης
 • εξάλειψη προσημείωσης
 • άρση κατάσχεσης
 • άρση διαλυτικής αίρεσης
 • κατάργηση δουλείας
 • πράξη εξόφλησης
 • κατάργηση λοιπών εγγραπτέων δικαιωμάτων

Υποβάλλεται στο ΓΚ το έντυπο Δ2’, υπογεγραμμένο από τον δικαιούχο του προς κατάργηση δικαιώματος.

 

Υποβολή πράξης αποδοχής κληρονομιάς

Σε περίπτωση πράξης αποδοχής κληρονομιάς δυνάμει της οποίας δεν μεταβάλλονται τα στοιχεία της εγγραφής του ΚΠ, συμπληρώνεται από τον πολίτη το έντυπο Δ2, το οποίο καταχωρείται ως αίτηση κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων.

 

Δηλώσεις Χρησικτησίας (άρ 2 παρ 9)

Κατά την περίοδο της Ανάρτησης, δεν παραλαμβάνονται δηλώσεις εμπράγματου δικαιώματος, με αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, εφόσον αφορά σε ακίνητο το οποίο στα στοιχεία της κτηματογράφησης καταχωρήθηκε ως άγνωστου διακιούχου. Αντ’ αυτών υποβάλλεται ένσταση ως προς το περιεχόμενο των στοιχείων της ανάρτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 2308/95. Η ένσταση είναι απαράδεκτη εάν δεν επιδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο (στο Υπουργείο Οικονομικών).

Μετά τη λήξη της Ανάρτησης, επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης με αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, εφόσον αφορά σε ακίνητο το οποίο στα στοιχεία της κτηματογράφησης καταχωρήθηκε ως άγνωστου ιδιοκτήτη, με υποχρέωση, επί ποινή απαραδέκτου, να κοινοποιηθεί στο Ελληνικό Δημόσιο (στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία).

Έντυπα Αιτήσεων και δηλώσεων μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ