ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ι. Συχνές Ερωτήσεις για την Προανάρτηση

1. Ποιους αφορά η Προανάρτηση;

Η παρούσα σελίδα αφορά τους/τις πολίτες που έχουν στην ιδιοκτησία τους ακίνητα αποκλειστικά στις Τοπικές Κοινότητες των Π.Ε. Ευρυτανίας και Π.Ε. Φθιώτιδας, όπως καταγράφονται ΙV. ΟΤΑ Προανάρτησης.

2. Τι είναι η Προανάρτηση;

Προανάρτηση είναι η ηλεκτρονική δημοσιοποίηση των στοιχείων της Κτηματογράφησης, όπως αυτά διαμορφώθηκαν με βάση τα στοιχεία της πρόχειρης κτηματογράφησης και τα υποβληθέντα με τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στοιχεία, μέχρι 10/06/2011.

Η συμμετοχή στη διαδικασία της Προανάρτησης είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς με αυτήν εξασφαλίζεται ότι τα δικαιώματα που δηλώθηκαν θα καταγραφούν σωστά στο Κτηματολόγιο και θα αποφευχθεί άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Εάν δεν έχετε δηλώσει τμήμα ή το σύνολο των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να το κάνετε τώρα χωρίς επιπτώσεις, ώστε να περιληφθούν στην ανάρτηση.

3. Διάρκεια Προανάρτησης – Προθεσμία υποβολής

Η προανάρτηση στις Π.Ε. Ευρυτανίας και Φθιώτιδας αρχίζει στις 13/09/2021 και λήγει στις 27/10/2021.

Εντός της προθεσμίας αυτής οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις επανεξέτασης στοιχείων, εφόσον, μετά από έλεγχο των στοιχείων της Προανάρτησης, διαπιστώσουν ότι απαιτείται διόρθωση αυτών και να υποβάλλουν αίτηση επανεξέτασης στοιχείων και τα σχετικά στοιχεία τεκμηρίωσης (συμβόλαια και τοπογραφικά διαγράμματα).

4. Πώς ενημερώνονται οι πολίτες για την έναρξη της Προανάρτησης;

Για την έναρξη της προανάρτησης οι πολίτες ενημερώνονται (ανάλογα με τα στοιχεία επικοινωνίας που συμπεριέλαβαν στη δήλωσή τους):

 1. Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τη σχετική επιστολή που αφορά στα δικαιώματά τους. Δείγματα των επιστολών μπορείτε να βρείτε στο κεφάλαιο ΙΙΙ. Ενημερωτικό Υλικό.

 2. Με sms, όσοι δεν καταχώρησαν email στην δήλωση τους.
 3. Από την ιστοσελίδα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

5. Τρόπος διεξαγωγής της Προανάρτησης

Η Προανάρτηση διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.

Στα γραφεία Κτηματογράφησης δεν διατίθενται έγχαρτοι πίνακες και διαγράμματα αλλά τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προνάρτησης σε Η/Υ.

Δε αποστέλλονται ταχυδρομικώς στους δικαιούχους αποσπάσματα.

6. Τι πρέπει να κάνω;

Μετά την ειδοποίηση και την ανάγνωση της ενημερωτικής επιστολής ο/η πολίτης θα πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα

 1. Να κατεβάσει και να μελετήσει τον Οδηγό Προανάρτησης για τον Πολίτη από το κεφάλαιο ΙΙΙ. Ενημερωτικό Υλικό
 2. Να ελέγξει εδώ και να επικαιροποιήσει αν χρειάζεται τα προσωπικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας (email, τηλ. κλπ.)
 3. Να ελέγξει από εδώ, από την περιοχή Προανάρτηση τααποσπάσματα για τα δικαιώματα που αφορούν τις ιδιοκτησίες του/της και απεικονίζουν:
  • τα περιγραφικά στοιχεία της ιδιοκτησίας (εμβαδόν γεωτεμαχίου, τοπωνύμιο ή διεύθυνση, κτίρια/ οριζόντιες/ κάθετες, είδος και ποσοστό δικαιώματος, στοιχεία συμβολαίου, κλπ.)
  • την θέση και το σχήμα του γεωτεμαχίου στον ψηφιακό χάρτη
 4.  Να προβεί στις ενδεχόμενες απαιτούμενες ενέργειες, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον οδηγό χρήσης της εφαρμογής Προανάρτησης και συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο/η πολίτης:
 • συμφωνεί με τα στοιχεία, δε χρειάζεται να προβεί σε άλλη ενέργεια.
 • δε συμφωνεί με κάποια από τα στοιχεία, έχει το δικαίωμα να υποβάλει ατελώς αίτηση επανεξέτασης στοιχείων και ακολουθεί τη διαδικασία που περιγράφεται στη σελ. 4 του οδηγού.
 • έχει προκύψει ότι έχει δικαίωμα επί ακινήτου χωρίς όμως να έχει υποβάλει δήλωση, ακολουθεί  τη διαδικασία που περιγράφεται στη σελ. 4, παράγραφος 9 και σελ. 8 παράγραφος 2 του οδηγού.
 • είχε δηλώσει δικαιώματα επί ακινήτων και κάποια από τα δικαιώματα αυτά απορρίφθηκαν, ακολουθεί τη διαδικασία που περιγράφεται στη σελ. 5 και σελ. 8 παράγραφος 1 του οδηγού.

7. Που και πως μπορώ να υποβάλλω ερωτήσεις;

Ο Πολίτης μπορεί να υποβάλλει ερωτήσεις:

 • Ηλεκτρονικά από την ειδική φόρμα εδώ

Τηλεφωνικά από τα Γραφεία Κτηματογράφησης, στα τηλέφωνα που αναγράφονται στο κεφάλαιο « V. Στοιχεία και Τρόποι Επικοινωνίας »

8. Πως μπορώ να μάθω τους λόγους απόρριψης ενός δικαώματός μου;

Ο Πολίτης μπορεί να μάθει τους λόγους απόρριψης ενός δικαώματος με τους εξής τρόπους:

 • Υποβάλλοντας αίτημα σε ειδική φόρμα εδώ
 • Τηλεφωνικά από τα Γραφεία Κτηματογράφησης μετά από ταυτοποίηση προσώπου
 • Στα Γραφεία Κτηματογράφησης μετά από ραντεβού και ταυτοποίηση προσώπου

9. Διαφωνώ με τα στοιχεία της Προανάρτησης – Πως μπορώ να υποβάλλω αίτηση επανεξέτασης στοιχείων

Ο Πολίτης που διαφωνεί με τα στοιχεία της Προανλαρτησης και θέλει να υποβάλλει αίτημα διόρθωσης μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεξέτασης στοιχείων με τους εξής τρόπους:

 • Υποβάλλοντας αίτημα σε ειδική φόρμα εδώ
 • Στα Γραφεία Κτηματογράφησης μετά από ραντεβού και ταυτοποίηση προσώπου

10. Τι πρέπει να κάνω αν δεν έχω εξοφλήσει το Τέλος Κτηματογράφησης;

Αν ο/η πολίτης έχει υποβάλει δήλωση αλλά δεν έχει εξοφλήσει το τέλος κτηματογράφησης, η πρόσβαση στα στοιχεία της ηλεκτρονικής προανάρτησης δεν είναι εφικτή αν δεν εξοφληθεί η οφειλή.

Για τον σκοπό αυτό ο πολίτης μπορεί να παραλάβει το έντυπο οφειλής με τους εξής τρόπους:

 • Υποβάλλοντας αίτημα σε ειδική φόρμα εδώ
 • Στα Γραφεία Κτηματογράφησης μετά από ραντεβού και ταυτοποίηση προσώπου

11. Πώς εξυπηρετούμαι από το Γραφείο Κτηματογράφησης;

Από το Γραφείο Κτηματογράφησης παρέχονται τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία πληροφορίες και οδηγίες για τα στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν συμπληρωματικά για να συμπληρωθούν ελλείψεις ή να διορθωθούν σφάλματα στα στοιχεία της Προανάρτησης.

12. Πώς κλείνω ραντεβού στο Γραφείο Κτηματογράφησης;

Για τις περιπτώσεις που απαιτείται να προσέλθει ο/η πολίτης στο Γραφείο Κτηματογράφησης θα πρέπει να έχει προγραμματισμένο ραντεβού.

Ο/Η πολίτης μπορεί να προγραμματίσει το ραντεβού τηλεφωνικά στα τηλέφωνα του Γραφείου Κτηματογράφησης αναφέροντας τους λόγους που επιβάλλουν την προσέλευση. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, χρήσιμο είναι να έχει ο πολίτης διαθέσιμο το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης.

13. Πού βρίσκω τα απαραίτητα έντυπα και ενημερωτικό υλικό;

Τα έντυπα υποβολής και ενημερωτικό υλικό είναι διαθέσιμα στα κεφάλαια ΙΙ. Έντυπα και ΙΙΙ. Ενημερωτικό Υλικό.

14. Πού βρίσκω τα στοιχεία επικοινωνίας;

Στοιχεία επικοινωνίας για υποβολή ερωτήσεων, υποβολή αιτήσεων και ορισμό ραντεβού για τα Γραφεία Κτηματογράφησης είναι διαθέσιμα στο Κεφάλαιο V. Στοιχεία και Τρόποι Επικοινωνίας

15. Δασικά ή διεκδικούμενα από την Δ/νση Δασών εδαφικά τμήματα

Από τον οδηγό Προανάρτησης για τον Πολίτη μπορείτε να μάθετε πότε χαρακτηρίζετε ως δασικό ή διεκδικούμενο ένα εδαφικό τμήμα και πότε προκρίνεται η Δ/νση Δασών.ΙΙ. Έντυπα

Έντυπα που πιθανόν απαιτηθεί η υποβολή τους κατά την Προανάρτηση είναι:

 

ΙΙΙ. Ενημερωτικό Υλικό:

ΙV. ΟΤΑ Προανάρτησης

Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 • Καλλικρατικός Δήμος Αγράφων
 • Από τον Καλλικρατικό Δήμο Καρπενησίου συγκεκριμένα οι προ Καποδιστριακοί ΟΤΑ: ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΗΣ, ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΑΛΕΣΤΙΩΝ, ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ (ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΥ), ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΒΕΛΩΤΩΝ, ΒΟΥΤΥΡΟΥ, ΒΡΑΧΑΣ, ΔΕΡΜΑΤΙΟΥ, ΔΟΜΙΑΝΩΝ, ΔΟΜΝΙΣΤΗΣ, ΕΣΩΧΩΡΙΩΝ, ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥ, ΚΑΡΙΤΣΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ, ΚΑΤΑΒΟΘΡΑΣ, ΚΛΕΙΣΤΟΥ, ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ, ΜΕΣΟΚΩΜΗΣ, ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ΜΥΡΙΚΗΣ, ΝΟΣΤΙΜΟΥ, ΠΑΠΠΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΠΡΟΥΣΟΥ, ΡΟΣΚΑΣ, ΣΑΡΚΙΝΗΣ, ΣΕΛΛΩΝ, ΣΤΑΒΛΩΝ, ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΣΤΕΝΩΜΑΤΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ, ΣΕΓΚΡΕΛΟΥ, ΤΟΡΝΟΥ, ΦΙΔΑΚΙΩΝ, ΦΟΥΡΝΑΣ, ΧΕΛΙΔΟΝΟΣ, ΧΟΧΛΙΑΣ, ΨΙΑΝΩΝ

Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 • Καλλικρατικός Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας
 • Καλλικρατικός Δήμος Δομοκού
 • Καλλικρατικός Δήμος Καμένων Βούρλων και συγκεκριμένα οι προ Καποδιστριακοί Ο.Τ.Α.: ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΟΣ, ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΑΝΑΒΡΑΣ, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ, ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ, ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ, ΚΟΜΝΙΝΗΣ, ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΗΣ, ΜΩΛΟΥ, ΡΕΓΚΙΝΙΟΥ, ΣΚΑΡΦΕΙΑΣ
 • Καλλικρατικός Δήμος Λοκρών και συγκεκριμένα οι προ Καποδιστριακοί Ο.Τ.Α.: ΓΟΥΛΕΜΙΟΥ, ΕΞΑΡΧΟΥ, ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ, ΚΥΡΤΩΝΗΣ, ΛΑΡΥΜΝΗΣ, ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
 • Καλλικρατικός Δήμος Λαμιέων και συγκεκριμένα οι προ Καποδιστριακοί Ο.Τ.Α.: ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, (ΛΙΓΟΜΑΡΔΙΟΥ)*, ΑΜΟΥΡΙΟΥ, ΑΝΘΗΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΒΑΡΔΑΤΩΝ, ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, (ΑΛΕΠΟΣΠΙΤΩΝ), ΔΑΜΑΣΤΑΣ, ΔΑΦΝΗΣ, ΔΕΛΦΙΝΟΥ, ΔΙΒΡΗΣ, ΔΥΟ ΒΟΥΝΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΖΗΛΕΥΤΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΚΑΛΑΜΙΟΥ, ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ, ΚΟΜΜΑΤΟΣ, ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ, ΚΟΥΜΑΡΙΤΣΙΟΥ, ΚΩΣΤΑΛΕΞΗ, ΛΑΔΙΚΟΥΣ, ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ, ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ, ΛΥΓΑΡΙΑΣ, ΛΥΧΝΟΥ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ, ΜΕΞΙΑΤΩΝ, ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΥΠΑΤΗΣ), ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑΣ, ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ, ΝΕΟΥ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (ΥΠΑΤΗΣ)*, ΟΙΤΗΣ, ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΡΟΔΙΤΣΗΣ, ΡΟΔΩΝΙΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΥ, ΣΤΙΡΦΑΚΑΣ, ΣΥΚΑ ΥΠΑΤΗΣ, ΥΠΑΤΗΣ, ΦΡΑΝΤΖΗ
 • Καλλικρατικός Δήμος Μακρακώμης
 • Καλλικρατικός Δήμος Στυλίδας

 

V. Στοιχεία και Τρόποι Επικοινωνίας

1. Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Πληροφορίες στο τηλεφωνικό κέντρο 22370 – 23200 και στις ιστοσελίδες ktimatologio.gov.gr και www.ktimatologio.net

Ερωτήσεις μπορείτε να υποβάλλετε μέσω φόρμας στο http://proanartisi.ktimatologio.net      ή μέσω email:

 • Για Δήμο Αγράφων, αποκλειστικά στο 513elsub@geoapikonisis.gr

 • Για Δήμο Καρπενησίου και συγκεκριμένα για τους ανωτέρω προκαποδιστριακούς ΟΤΑ, αποκλειστικά στο: 513citizen@geoapikonisis.gr

Αίτηση επανεξέτασης στοιχείων μπορείτε να αποστείλετε μέσω φόρμας στο http://proanartisi.ktimatologio.net ή μέσω email:

 • Για Δήμο Αγράφων, αποκλειστικά στο proanagra@geoapikonisis.gr

 • Για Δήμο Καρπενησίου και συγκεκριμένα για τους ανωτέρω προκαποδιστριακούς ΟΤΑ, αποκλειστικά στο proangekar@geoapikonisis.gr

Δ/νση Γραφείου Κτηματογράφησης: Χαρ. Τρικούπη 43, ΤΚ 36100, Καρπενήσι

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00-16.00 και κάθε Τετάρτη 8.00-20.00, κατόπιν ραντεβού.

 1. Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Πληροφορίες στο τηλεφωνικό κέντρο 22310-21010 και στις ιστοσελίδες ktimatologio.gov.gr και www.ktimatologio.net

Ερωτήσεις μπορείτε να υποβάλλετε μέσω φόρμας στο http://proanartisi.ktimatologio.net ή μέσω email:

 • Για τους Δήμους Δομοκού, για τους ανωτέρω προκαποδιστριακούς ΟΤΑ Λοκρών, Μακρακώμης και Στυλίδας, αποκλειστικά στο: 513elsub@geoapikonisis.gr

 • Για τους Δήμους Αμφίκλειας – Ελάτειας, Καμένων Βούρλων (για τους συγκεκριμένους προ καποδιστριακούς ΟΤΑ που ανφέρονται παραπάνω) και Λαμιεών (για τους συγκεκριμένους προ Καποδιστριακούς ΟΤΑ που αναφέρονται παραπάνω), αποκλειστικά στο: 513citizen@geoapikonisis.gr

Αίτηση επανεξέτασης στοιχείων μπορείτε να αποστείλετε μέσω φόρμας στο http://proanartisi.ktimatologio.net ή μέσω email:

 • Για τους Δήμους Δομοκού, συγκεκριμένα για τους ανωτέρω προκαποδιστριακούς ΟΤΑ Λοκρών, Μακρακώμης και Στυλίδας, αποκλειστικά στο: proanasti@geoapikonisis.gr

 • Για τους Δήμους Αμφίκλειας – Ελάτειας συγκεκριμένα για τους ανωτέρω προκαποδιστριακούς ΟΤΑ Καμένων  Βούρλων και συγκεκριμένα για τους ανωτέρω προκαποδιστριακούς ΟΤΑ  Λαμιεών, αποκλειστικά στο: proangelam@geoapikonisis.gr

Δ/νση Γραφείου Κτηματογράφησης: 3ο χλμ Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας- Αθηνών, ΤΚ 35100, Λαμία

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00-16.00 και κάθε Τετάρτη 8.00-20.00, κατόπιν ραντεβού.

VI. Μετά την Προανάρτηση – Επικαιροποίηση Στοιχείων

Μετά την ολοκλήρωση της Προανάρτησης, την εξέταση των αιτήσεων επανεξέτασης στοιχείων που θα υποβληθούν και την αναμόρφωση των κτηματολογικών πινάκων, θα ακολουθήσει η διαδικασία της Ανάρτησης.

Η συμμετοχή σας στη διαδικασία της Προανάρτησης είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς με αυτήν εξασφαλίζετε ότι τα δικαιώματα που δηλώσατε θα καταγραφούν σωστά στο Κτηματολόγιο και θα αποφύγετε άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον.

Για αυτό το λόγο, παρακαλούμε να προβείτε στην επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας σας εδώ.

Η επικαιροποίηση είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να ενημερωθείτε για τυχόν μεταβολές που μπορεί να επέλθουν στην ιδιοκτησία σας κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης μέχρι την περαίωση της ανάρτησης.