Τι είναι η Προανάρτηση

Προανάρτηση είναι η ηλεκτρονική δημοσιοποίηση των στοιχείων της Κτηματογράφησης, όπως αυτά διαμορφώθηκαν με βάση τα στοιχεία της πρόχειρης κτηματογράφησης και τα υποβληθέντα με τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στοιχεία.

Πως θα ενημερωθούν οι Πολίτες για την έναρξη της Προανάρτησης

Οι πολίτες θα ενημερωθούν για την έναρξη της προανάρτησης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με sms ή από την ιστοσελίδα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.

Οδηγός χρήσης εφαρμογής Προανάρτησης

Κατεβάστε από εδώ ένα συνοπτικό οδηγό χρήσης της εφαρμογής της Προανάρτησης

Τι πρέπει να κάνει ο πολίτης

Κατά την προανάρτηση ο πολίτης θα πρέπει να επισκεφθεί την ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr , να εισέλθει στην εφαρμογή με τους κωδικούς του TAXIS και να δει τα περιγραφικά και τα γεωμετρικά στοιχεία που αφορούν τις ιδιοκτησίες του, ήτοι να:

  • Επιβεβαιώσει τα προσωπικά του στοιχεία καθώς και τα στοχεία επικοινωνίας του (email, τηλ. κλπ.).

  • Επιβεβαιώσει τα περιγραφικά στοιχεία της ιδιοκτησίας του (εμβαδόν γεωτεμαχίου, τοπωνύμιο ή διεύθυνση, κτίρια/ οριζόντιες / κάθετες, είδος και ποσοστό δικαιώματος, στοιχεία συμβολαίου)

  • Επιβεβαιώσει την θέση και το σχήμα του γεωτεμαχίου στον ψηφιακό χάρτη.

Η αναζήτηση των ιδιοκτησιών γίνεται με βάση τον ΑΦΜ ή τους κωδικούς ιδιοκτησίας που αναγράφονται στο αποδεικτικό υποβολής δήλωσης.

Σε περίπτωση υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης και μη παραλαβής αποδεικτικού παραλαβής μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί ιδιοκτησίας από το …..

Τι γίνεται σε περίπτωση ακύρωσης δικαιώματος

Σε περίπτωση που το δικαίωμα του πολίτη έχει ακυρωθεί, θα πρέπει να ενημερωθεί από το πεδίο « ..» τον λόγο απόρριψης. Λόγους απόρριψης συνήθως αποτελούν:

  • Η μη υποβολή του κατάλληλου τίτλου

  • Η μη υποβολή των κατάλληλων στοιχείων χρησικτησίας

  • Η μη υποβολή ων κατάλληλων εγγράφων κληρονομιάς

  • Η μη υποβολή στοιχείων οριοθέτησης, με αποτέλεσμα το ακίνητο να παραμένει ανεντόπιστο

  • Η πρόκριση άλλου δικαιώματος, με βάση ισχυρότερα στοιχεία τεκμηρίωσης

Στην περίπτωση αυτή ο πολίτης θα πρέπει να υποβάλλει τα στοιχεία που δεν υπέβαλλε με την δήλωσή του.

Υποβολή αίτησης διόρθωσης

Σε περίπτωση που διαπιστώσει σφάλμα στα αναγραφόμενα στοιχεία, ο πολίτης μπορεί να συμπληρώσει και να υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση διόρθωσης, συνυποβάλλοντας ενδεχομένως και συμπληρωματικά στοιχεία τεκμηρίωσης της άποψής του.

Τι γίνεται μετά την υποβολή της αίτησης διόρθωσης

Οι αιτήσεις διόρθωσης και τα πρόσθετα στοιχεία που θα υποβληθούν θα υποστούν επεξεργασία και το αποτέλεσμα αυτής θα απεικονιστεί στα στοιχεία της Ανάρτησης, η οποία θα γίνει μερικούς μήνες αργότερα.

Πως θα ενημερωθούν οι Πολίτες για την έναρξη της Ανάρτησης

Πριν την έναρξη της ανάρτησης θα λάβουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποσπάσματα των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό, κατά την Προνανάρτηση να επιβεβαιώσουν ή να συμπληρώσουν τα στοιχεία του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου.