ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ

Για σύνθετες καθέτους συνιστάται η χρήση του εντύπου στοιχείων ακινήτου για Νομικά πρόσωπα.

Ε9

Υποχρεωτική πλέον η προσκόμιση αντιγράφου του πρόσφατου Ε9

ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

Δηλώνεται το τεμάχιο του Αναδασμού ή της Διανομής όπως αυτό προκύπτει από την κυρωτική πράξη του Αναδασμού (ΦΕΚ ) ή της Διανομής ή το παραχωρητήριο σε συνδυασμό με το πιστοποιητικό μεταγραφής
Εάν λόγω άτυπης αναδιανομής ή εσφαλμένης εφαρμογής στο έδαφος η πραγματική κατάσταση των  ακινήτων της περιοχής δεν ταυτίζεται με την έκταση και τα όρια των παραχωρηθέντων γεωτεμαχίων τότε θα πρέπει να προσκομισθεί υποχρεωτικά τοπογραφικό διάγραμμα που να απεικονίζει την σημερινή οριοθέτηση του γεωτεμαχίου, καθώς και άλλα έγγραφα, αποδεικτικά πράξεων νομής και κατοχής  για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 20 ετών (έκτακτη χρησικτησία)