Ανάρτηση Κτηματολογίου στις Π.Ε. Ευρυτανίας και Φθιώτιδας

Προθεσμίες

Από 16/01/2023 μέχρι 16/03/2023 για κατοίκους Εσωτερικού και μέχρι 16/05/2023 για κατοίκους Εξωτερικού

ΠΑΡΑΤΑΣΗ μέχρι 16/5/2023 και για τους κατοίκους εσωτερικού (σύμφωνα με την α/α 221/09-03-2023 απόφαση του ΔΣ του ν.π.δ.δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ).

Τρόπος διενέργειας της Ανάρτησης

Η ανάρτηση διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, από όπου ο πολίτης,  με την βοήθεια του Οδηγού χρήσης, έχει την δυνατότητα :

 • Να ενημερωθεί για τις διαδικασίες της Ανάρτησης
 • Να ανακτήσει τα κτηματολογικά αποσπάσματα που τον αφορούν
 • Να επικαιροποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του
 • Να εκδώσει το Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου (ΠΚΑ)
 • Να υποβάλλει αιτήσεις διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων (με πληρωμή τέλους 5 ευρώ)
 • Να υποβάλλει αιτήσεις διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων (ατελώς)
 • Να υποβάλλει  ηλεκτρονικά εκπρόθεσμη  δήλωση για μεταγεγραμμένα δικαιώματα (όχι χρησικτησίας και κληρονομιάς χωρίς αποδοχή), προϋφιστάμενα της έναρξης της Ανάρτησης

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση κοινού αιτήματος συνιδιοκτητών υποβάλλεται μία αίτηση (5 ευρώ) από έναν συνιδιοκτήτη και συνυποβάλλονται υπεύθυνες δηλώσεις (με γνήσιο της υπογραφής) από τους υπόλοιπους.

Επικουρικά  ο πολίτης μπορεί να αναζητήσει βοήθεια από εδώ, όπου έχει την δυνατότητα:

 • Να υποβάλλει ερωτήσεις
 • Να  πληροφορηθεί τους λόγους απόρριψης των δικαιωμάτων του
 • Να παραλάβει το έντυπο οφειλής σε περίπτωση που υπάρχει ανεξόφλητο πάγιο τέλος
 • Να ενεργοποιήσει τον κωδικό ιδιοκτησίας του σε περίπτωση που είναι ανενεργός λόγω ακυρότητας για υποβολή αίτησης διόρθωσης
 • Να υποβάλλει αίτηση κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων
 • Να κλείσει ραντεβού στο Γραφείο Κτηματογράφησης για ειδικές περιπτώσεις
 • Να βρει συγκεντρωμένο ενημερωτικό υλικό και έντυπα

Εναλλακτικά, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και μόνο κατόπιν ραντεβού, στο Γραφείο Κτηματογράφησης, όπου ο πολίτης έχει την δυνατότητα:

 • Υποβολής αιτήσεων διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων και διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων
 • Θέασης ψηφιακών αρχείων (.pdf) κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων (όχι αποσπασμάτων) σε Η/Υ του ΓΚ

Υποχρεωτικά, και μόνο κατόπιν ραντεβού,  στο Γραφείο Κτηματογράφησης, για περιπτώσεις:

 • Υποβολής Δηλώσεων κατάργησης δικαιωμάτων (Δ2’)
 • Υποβολής Δηλώσεων βάσει τίτλων προς μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο (Δ2)
 • Υποβολής  (σε δύο αντίγραφα) Αιτήσεων Διόρθωσης αρ. 2.9 αντί για δήλωση ιδιοκτησίας επί γεωτεμαχίων αγνώστου με αιτία κτήσης χρησικτησία
Για έντυπα Αιτήσεων και δηλώσεων μεταβείτε εδώ
Για  Δηλώσεις μετά την ανάρτηση μεταβείτε εδώ 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ / ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
 • Τα  προς υποβολή  έντυπα προσκομίζονται συμπληρωμένα από τους πολίτες
 • Δεν παραλαμβάνονται αιτήσεις χωρίς αναγραφή ηλεκτρονικής διεύθυνσης (mail)
 • Το τέλος υποβολής αίτησης διόρθωσης  καταβάλλεται σε μετρητά
 • Σε περίπτωση κοινού αιτήματος συνιδιοκτητών υποβάλλεται μία αίτηση (5 ευρώ) από έναν συνιδιοκτήτη και συνυποβάλλονται υπεύθυνες δηλώσεις (με γνήσιο της υπογραφής) από τους υπόλοιπους.