ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ / ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Για την καλλίτερη κατανόηση των απαντήσεων, παρακαλούμε μελετήστε τα κείμενα εδώ και στη συνέχεια μεταβείτε:

Εδώ για περισσότερες πληροφορίες, υποβολή ΑΙΤΗΣΕΣΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ και ραντεβού στο Γραφείο Κτηματογράφησης ή

Εδώ για υποβολή ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΔΗΛΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ και ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
1 Ποιους αφορά η Ανάρτηση; Η παρούσα Ανάρτηση αφορά τους/τις πολίτες που έχουν στην ιδιοκτησία τους ακίνητα και υπέβαλλαν δηλώσεις στις Τοπικές Κοινότητες των Π.Ε. Ευρυτανίας και Π.Ε. Φθιώτιδας, που παρατίθενται εδώ.
2 Τι είναι η Ανάρτηση; Ανάρτηση είναι η ηλεκτρονική δημοσιοποίηση των στοιχείων της Κτηματογράφησης, όπως αυτά διαμορφώθηκαν με βάση τα στοιχεία της πρόχειρης κτηματογράφησης, τα υποβληθέντα με τις δηλώσεις ιδιοκτησίας και τις αιτήσεις επανεξέτασης στοιχεία, μέχρι 28/08/2022. Η συμμετοχή στη διαδικασία της Ανάρτησης είναι εξαιρετικά σημαντική και κρίσιμη, καθώς με αυτήν εξασφαλίζεται ότι τα δικαιώματα που δηλώθηκαν θα καταγραφούν σωστά στο Κτηματολόγιο και θα αποφευχθεί άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Εάν δεν έχετε δηλώσει τα ακίνητά σας, μπορείτε να το κάνετε τώρα χωρίς επιπτώσεις, ώστε να περιληφθούν στις πρώτες εγγραφές του Κτηματολογίου. Σε περίπτωση που με την δήλωσή σας εκτοπίζεται ήδη δηλωθέν δικαίωμα τρίτου θα χρειαστεί να υποβάλλετε αίτηση διόρθωσης

3 Σε τι διαφέρει η Ανάρτηση από την Προανάρτηση; Τα στοιχεία της Ανάρτησης προέκυψαν από την διόρθωση των στοιχείων της Προανάρτησης με βάση τις αιτήσεις επανεξέτασης που υποβλήθηκαν την περίοδο της Προανάρτησης.

Οι διορθώσεις των στοιχείων της Ανάρτησης που θα κριθούν αναγκαίες με βάση τα στοιχεία των αιτήσεων που θα υποβληθούν κατά την περίοδο της Ανάρτησης, όταν θίγουν αναρτημένα δικαιώματα τρίτων, θα τεθούν υπόψη των θιγόμενων, οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν τις αντιρρήσεις τους.

4 Πως μπορώ να δω τα αναρτημένα στοιχεία που αφορούν τα ακίνητα που δήλωσα; Η ανάρτηση διενεργείται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoAnartisi_Page.aspx), από όπου μπορείτε να κατεβάσετε τα αποσπάσματα που περιέχουν τις καταχωρημένες πληροφορίες για τα ακίνητά σας και να υποβάλλετε αιτήσεις διόρθωσης σε περίπτωση διαπίστωσης σφαλμάτων.
5 Που θα βρω τα έντυπα Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται κατά την περίοδο της Ανάρτησης μπορείτε να τα δείτε εδώ
Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
1 Πόσο διαρκεί η Ανάρτηση; Η Ανάρτηση ξεκίνησε στις 16/01/2023. Διαρκεί μέχρι 16/03/2023 για τους κατοίκους εσωτερικού και μέχρι 16/05/2023 για τους κατοίκους εξωτερικού.
2 Είμαι κάτοικος εξωτερικού μέχρι πότε έχω προθεσμία; Τι πρέπει να προσκομίσω για να σας το αποδείξω; Η προθεσμία για τους κατοίκους εξωτερικού λήγει στις 16/05/2023. Θα πρέπει να προσκομίσετε ένα από τα παρακάτω:

 • 1)  αποδεικτικό ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού
 • 2)  μεταφρασμένη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας εξωτερικού
 • 3)  μεταφρασμένη βεβαίωση μόνιμης εργασίας στο εξωτερικό
3 Αν χάσω την προθεσμία τι γίνεται; Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις διόρθωσης απορρίπτονται.
4 Οι εκπρόθεσμες δηλώσεις, οι αιτήσεις προδήλου σφάλματος και η κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων πρέπει να γίνουν υποχρεωτικά στο χρονικό διάστημα των 2 μηνών; Όχι. Οι δηλώσεις και αυτού του τύπου οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν και μετά το τέλος της ανάρτησης, έως περίπου το τέλος του 2023. Αυτό που λήγει με το τέλος της Ανάρτησης είναι η προθεσμία υποβολής ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (άρθρου 6Α Ν. 2308/95) / ΕΝΣΤΑΣΗ άρθρου 2 παρ. 9 Ν. 2308/95.
Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

 

1 Τι πρέπει να κάνω; Με την έναρξη της ανάρτησης ο/η πολίτης θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

1.  Να ελέγξει εδώ και να επικαιροποιήσει, αν χρειάζεται, τα προσωπικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας (email, τηλ. κλπ.). Η επικαιροποίηση είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να ενημερωθεί για τυχόν αιτήσεις τρίτων που αφορούν διορθώσεις δυσμενείς για τα ακίνητά του.

2.  Να κατεβάσει από εδώ και να ελέγξει τα αποσπάσματα για τις ιδιοκτησίες του/της που απεικονίζουν:

Τα περιγραφικά στοιχεία της ιδιοκτησίας (εμβαδόν γεωτεμαχίου, τοπωνύμιο ή διεύθυνση, κτίρια/ οριζόντιες/ κάθετες, είδος και ποσοστό δικαιώματος, στοιχεία συμβολαίου, κλπ.)

Την θέση και το σχήμα του γεωτεμαχίου στον ψηφιακό χάρτη

2 Τι πρέπει να κάνω; 3. Να προβεί στις ενδεχομένως απαιτούμενες ενέργειες, εναλλακτικά:

•  Να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες υποβάλλοντας ερωτήσεις εδώ

•  Να υποβάλλει ατελώς αίτηση πρόδηλου σφάλματος σε περίπτωση που εντοπίζει σφάλματα σε στοιχεία όπως πατρώνυμο, αριθμός συμβολαίου, αριθμός μεταγραφής, όροφος ή εμβαδόν διηρημένης ιδιοκτησίας

•  Να υποβάλλει αίτηση διόρθωσης σφάλματος σε περίπτωση που εντοπίζει σφάλματα σε στοιχεία όπως εμβαδόν γεωτεμαχίου, όρια ιδιοκτησίας, αντικατάσταση (εκτοπισμός) δικαιωμάτων άλλου δικαιούχου (πλήρους/ψιλής κυριότητας, επικαρπίας), συνυποβάλλοντας πρόσθετα στοιχεία τεκμηρίωσης (συμβόλαια, τοπογραφικά διαγράμματα κλπ.).

• Να υποβάλλει αίτηση διόρθωσης σφάλματος σε περίπτωση που κάποια από τα δικαιώματα που δήλωσε απορρίφθηκαν συνυποβάλλοντας πρόσθετα στοιχεία τεκμηρίωσης (συμβόλαια, τοπογραφικά διαγράμματα κλπ.).

•  Αν έχει προκύψει ότι έχει δικαίωμα επί ακινήτου για το οποίο δεν έχει υποβάλλει δήλωση (φερόμενος ιδιοκτήτης), ακολουθεί την διαδικασία που περιγράφεται στην ερώτηση Θ1.

• Αν είχε δηλώσει δικαιώματα επί ακινήτων που απορρίφθηκαν, ακολουθεί τη διαδικασία που περιγράφεται στην ερώτηση ΣΤ1.

Οι αιτήσεις ΠΡΟΔΗΛΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ υποβάλλονται ηλεκτρονικά εδώ ή στο Γραφείο Κτηματογράφησης, κατόπιν ραντεβού

3 Σε ποιες περιπτώσεις πληρώνω; Πληρώνετε 5€ μόνο για την ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (άρθρου 6Α Ν. 2308/95) / ΕΝΣΤΑΣΗ άρθρου 2 παρ. 9 Ν. 2308/95 και για την έκδοση Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου (ΠΚΑ)
4 Όταν υποβάλλω αίτηση διόρθωσης θα πρέπει να έχω μαζί μου χρήματα; Που πληρώνεται το παράβολο; Το παράβολο των 5€ το πληρώνετε στο γραφείο κατάθεσης μόνο με μετρητά, ενώ αν υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας.
5 Το απόσπασμα δεν κατεβαίνει και λαμβάνω μήνυμα ότι δεν έχει εξοφληθεί το πάγιο τέλος . Τι πρέπει να κάνω; Ζητήστε το νέο έντυπο οφειλής από εδώ. Τρεις μέρες μετά την εξόφλησή του, μπορείτε να κατεβάσετε το απόσπασμα.
6 Πως μπορώ να μάθω τους λόγους απόρριψης ενός δικαιώματός μου; Ο Πολίτης μπορεί να μάθει τους λόγους απόρριψης ενός δικαιώματος με τους εξής τρόπους:

• Υποβάλλοντας αίτημα εδώ

• Τηλεφωνικά στο 22310-01234, μετά από ταυτοποίηση προσώπου

• Στα Γ ραφεία Κτηματογράφησης μετά από ραντεβού εδώ και ταυτοποίηση προσώπου

7 Το απόσπασμα αναφέρει ότι εκκρεμεί πιστοποιητικό μεταγραφής. Τι πρέπει να κάνω; Θα πρέπει να υποβάλλετε, με ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ εδώ, αντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής. Αν δεν το έχετε μπορείτε να το πάρετε από το Υποθηκοφυλακείο.
8 Διαφωνώ με τα στοιχεία της Ανάρτησης, τι είδους αίτηση πρέπει να υποβάλλω; Αν εντοπίζονται προφανή (πρόδηλα) σφάλματα (πχ λάθος πατρώνυμο, αριθμός συμβολαίου, αριθμός μεταγραφής, όροφος ή εμβαδόν διηρημένης ιδιοκτησίας) υποβάλετε εδώ χωρίς κόστος ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΔΗΛΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ (άρθρου 6Α Ν. 2308/95) και μετά τη λήξη της Ανάρτησης.

Αν εντοπίζονται σημαντικά σφάλματα, (πχ εμβαδόν γεωτεμαχίου, όρια ιδιοκτησίας, αντικατάσταση (εκτοπισμός) δικαιωμάτων άλλου δικαιούχου (πλήρους/ψιλής κυριότητας, επικαρπίας) υποβάλετε εδώ, εντός της προθεσμίας, ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (άρθρου 6Α Ν. 2308/95) / ΕΝΣΤΑΣΗ άρθρου 2 παρ. 9 Ν. 2308/95 επισυνάπτοντας τα ανάλογα έγγραφα που τεκμηριώνουν το αίτημά σας και καταβάλλοντας 5 Ευρώ.

9 Πότε υποβάλετε ένσταση αντί για αίτηση; ΕΝΣΤΑΣΗ κατά την περίοδο της ανάρτησης υποβάλλεται ΜΟΝΟ σε περίπτωση δήλωσης χρησικτησίας κατά ΑΓΝΩΣΤΟΥ.

 

10 Είμαστε πολύ συνδικαιούχοι και έχουν ήδη κάνει κάποιοι αίτηση διόρθωσης, θα πρέπει να κάνω κι εγώ; Εφόσον συμφωνείτε με την αίτηση διόρθωσης αρκεί να την συνυπογράψετε με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής ή να προσκομίσετε Υπεύθυνη δήλωση για την συναίνεσή σας με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής (ή από το gov.gr), με ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ στην αίτηση διόρθωσης που κατέθεσε ο συνδικαιούχος σας.
11 Μπορώ να φέρω τα έγγραφα και να μου συντάξει την αίτηση το Γ ραφείο Κτηματογράφησης; Τα γραφεία κτηματογράφησης δεν επιτρέπεται να συμπληρώνουν αιτήσεις και δηλώσεις πολιτών.
12 Θα με ενημερώσει το Γ ραφείο Κτηματογράφησης για την τύχη της αίτησής μου; Για τις αιτήσεις διόρθωσης και μόνο γι’ αυτές, θα ενημερωθείτε ηλεκτρονικά όταν θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» οι οικείες εκθέσεις. Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό να συμπληρώσετε στην αίτηση ισχύοντα και ενεργό λογαριασμό email.
13 Χρειάζεται να πάω σε εξωτερικό επαγγελματία για να με βοηθήσει στη συμπλήρωση της αίτησης; Δεν είναι απαραίτητο να πάτε σε εξωτερικό επαγγελματία, εάν έχετε συλλέξει και ταξινομήσει όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά και έχετε συμπληρώσει την απαιτούμενη αίτηση. Την αίτηση θα τη βρείτε στο site: https://www.ktimatologio.gr/el/page/ktimatografisi/entvpa

Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις που αφορούν σύνθετα προβλήματα. Στις περισσότερες αυτών των περιπτώσεων απαιτείται, ούτως ή άλλως, η συνδρομή του εξειδικευμένου επιστήμονα προκειμένου να συνταχθεί ΣΩΣΤΑ η αίτηση διόρθωσης και να επισυναφθούν τα απαραίτητα για την τεκμηρίωσή της έγγραφα.

14 Που μπορώ να δω ποιος έχει δηλώσει το διπλανό οικόπεδο; Μπορείτε να το δείτε στα ψηφιακά αρχεία των Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων στο Γραφείο Κτηματογράφησης.
Δ. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
1 Μπορεί να καταθέσει την αίτηση διόρθωσης μου κάποιος άλλος, π.χ. συγγενής, τρίτος κλπ. Βεβαίως. Η αίτηση διόρθωσης πρέπει κατ’ αρχήν να έχει την υπογραφή σας.

Στην περίπτωση που έχετε αναθέσει σε άλλο πρόσωπο να καταθέσει για λογαριασμό σας την αίτηση, δεν πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία του στο έντυπο της αίτησης. Αρκεί κατά την υποβολή της το πρόσωπο αυτό να φέρει μαζί του απλή εξουσιοδότηση δική σας, χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σας.

2 Πότε συμπληρώνω τα στοιχεία προσώπου στην 2η σελίδα της αίτησης διόρθωσης; Όταν έχετε ορίσει κάποιο άλλο πρόσωπο ως ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ / ΝΟΜΙΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ / ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ με επίσημο έγγραφο (π.χ. συμβόλαιο, εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής).
Ε. ΠΡΟΔΗΛΑ ΣΦΑΛΜΤΑ
1 Υπάρχει λάθος σε:

1.  Στοιχεία δικαιούχου

2.  Στοιχεία γεωτεμαχίου/ διηρημένης ιδιοκτησίας (εκτός των χιλιοστών επί του γεωτεμαχίου) / παρακολουθήματος/ κτίσματος

3.  Στοιχεία τίτλου/ μεταγραφής/ εγγραφής

4.  Στοιχεία είδους δικαιώματος τι πρέπει να κάνω;

Για λάθη αυτού του τύπου αρκεί να καταθέσετε αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος και να επισυνάψετε αντίγραφο της σελίδας του αποσπάσματος όπου θα διορθώσετε με το χέρι το λάθος πεδίο. Αν το έγγραφο από το οποίο προκύπτει η διόρθωση (π.χ. στοιχεία ταυτότητας) το έχετε υποβάλλει ήδη τότε δεν χρειάζεται να το υποβάλλετε ξανά.

Δηλώσεις προδήλου σφάλματος υποβάλλονται και μετά την Ανάρτηση, έως το τέλος της κτηματογράφησης.

2 Διαφωνώ με το εμβαδό του κτίσματος. Πρέπει να υποβάλλω αίτηση διόρθωσης; Για οποιαδήποτε αλλαγή των τετραγωνικών των κτισμάτων αρκεί η αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος η οποία κατατίθεται ατελώς. Θα πρέπει να επισυνάψετε κάποιο έγγραφο από το οποίο προκύπτουν τα τετραγωνικά, π.χ. οικοδομική άδεια ή λογαριασμό ΔΕΗ. Εάν δεν υπαρχει κάτι από τα παραπάνω, θα επισυνάψετε αντίγραφο του Αποσπάσματος με εμφανή διόρθωση των τετραγωνικών.

Αν η ιδιοκτησία έχει χιλιοστά στο γεωτεμάχιο τότε θα πρέπει να ελέγξετε το εμβαδόν από το συμβόλαιο σας ή την σύσταση. Αν το εμβαδό της ιδιοκτησίας είναι διαφορετικό από αυτό που αναγράφεται στο συμβόλαιο τότε αρκεί η αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος η οποία κατατίθεται ατελώς.

Τα τακτοποιημένα τετραγωνικά δεν εμφανίζονται στο Απόσπασμα. Για να εμφανιστούν θα πρέπει να γίνει συμβόλαιο διόρθωσης της αρχικής Σύστασης Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

ΣΤ. ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΜΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ, ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΑΛΛΩΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ)
1 Το δικαίωμα μου απορρίφθηκε λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων θεμελίωσης. Τι πρέπει να κάνω; Σε αυτή την περίπτωση παρακαλούμε να ζητήσετε από εδώ, ανά κωδικό ιδιοκτησίας, τους λόγους απόρριψης των δικαιωμάτων σας. Εάν δεν λάβετε αυτοματοποιημένη απάντηση, θα σας απαντήσει ηλεκτρονικά σε σύντομο χρονικό διάστημα το Γραφείο Κτηματογράφησης.
2 Το δικαίωμα μου απορρίφθηκε λόγω πρόκρισης άλλου δικαιώματος. Τι πρέπει να κάνω; Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να ζητήσετε από εδώ, ανά κωδικό ιδιοκτησίας, τους λόγους απόρριψης των δικαιωμάτων σας. Εάν δεν λάβετε αυτοματοποιημένη απάντηση, θα σας απαντήσει ηλεκτρονικά σε σύντομο χρονικό διάστημα το Γραφείο Κτηματογράφησης.

 

3 Είχα δηλώσει ψιλή κυριότητα και ο επικαρπωτής έχει αποβιώσει, τι πρέπει να κάνω; Θα πρέπει να υποβάλετε τη Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου με ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
4 Δήλωσα με χρησικτησία, αλλά βρήκα το συμβόλαιο. Μπορώ να αλλάξω τη δήλωσή μου; Πρέπει να υποβάλω νέα δήλωση; Υποβάλλετε αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων/ένσταση προσκομίζοντας τα νέα έγγραφα, αιτούμενοι τη διόρθωση στο πεδίο ΑΙΤΙΑ ΚΤΗΣΗΣ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΤΛΩΝ
5 Στο απόσπασμα αναφέρει ότι στο ακίνητό μου έχει υποθήκη η οποία όμως έχει εξαλειύθεί. Τι πρέπει να κάνω; Σε περίπτωση που υπάρχει ΜΕΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ πράξη εξόφλησης ή πράξη εξάλειψης του βάρους αυτή υποβάλλεται με ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, συνυποβάλλοντας υποχρεωτικά το πιστοποιητικό μεταγραφής.

Σε περίπτωση που ΔΕΝ έχει μεταγραφεί η σχετική πράξη, θα πρέπει να υποβληθεί Δήλωση Κατάργησης Δικαιώματος Δ2′, πρώτα στο Γραφείο Κτηματογράφησης προς έλεγχο και μετά προς το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.

Και οι δύο παραπάνω ενέργειες μπορούν να γίνουν από εδώ ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

6 Υπάρχει:

1.  Δικαίωμα Επικαρπίας από το οποίο έχει παραιτηθεί ο επικαρπωτής

2.  Κατάργηση Δουλείας

3.  Άρση Διαλυτικής Αίρεσης

4.  Άρση Υποθήκης

5.  Εξάλειψη Προσημείωσης

αλλά βλέπω ακόμα ενεργά τα σχετικά δικαιώματα στο απόσπασμα. Τι πρέπει να κάνω;

Σε περίπτωση που υπάρχει ΜΕΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ πράξη κατάργησης των δικαιωμάτων, αυτή υποβάλλεται με ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ,συνυποβάλλοντας υποχρεωτικά το πιστοποιητικό μεταγραφής.

Σε περίπτωση που ΔΕΝ εχει μεταγραφεί η σχετική πράξη, θα πρέπει να υποβληθεί Δήλωση Κατάργησης Δικαιώματος Δ2′ πρώτα στο Γραφείο Κτηματογράφησης προς έλεγχο και μετά προς το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.

Και οι δύο παραπάνω ενέργειες μπορούν να γίνουν από εδώ ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Ζ. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
1 Στο απόσπασμά μου, αναφέρει ότι έχω ακίνητα που δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός. Τι πρέπει να κάνω; Πρέπει να υποβάλλετε αίτηση διόρθωσης και να προσκομίσετε σύγχρονο τοπογραφικό (ΕΓΣΑ), σαρωμένο σε σαρωτή, σε ένα αρχείο και όχι φωτογραφημένο με το κινητό. Για να βρείτε τον ΚΑΕΚ του γεωτεμαχίου στο οποίο θέλετε να εντοπιστεί το δικαίωμά σας μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα https://maps.gov.gr/.
2 Το ακίνητο μου δεν είναι εκεί που δείχνει το απόσπασμα, τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να υποβάλλετε αίτηση διόρθωσης και να προσκομίσετε σύγχρονο τοπογραφικό (ΕΓΣΑ), σαρωμένο σε σαρωτή, σε ένα αρχείο και όχι φωτογραφημένο με το κινητό. Για να βρείτε τον ΚΑΕΚ του γεωτεμαχίου στο οποίο θέλετε να εντοπιστεί το δικαίωμά σας μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα https://maps.gov.gr/.
3 Διαφωνώ με το εμβαδόν. Η διαφορά είναι μικρή.

Εγώ επιμένω στη διόρθωση εστω και αν έχω διαφορά εντός αποδεκτής απόκλισης γιατί θέλω να χτίσω και η πολεοδομία μπορεί να δημιουργήσει θέμα. Υποβάλω αίτηση αναγκαστικά?

Στο απόσπασμα στο ΕΝΤΥΠΟ Α2 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ στο τέλος της σελίδας αναγράφεται “Αποδεκτή απόκλιση

εμβαδου: …. “. Αν η διαφορά του εμβαδού που θεωρείτε σωστό με αυτό της Ανάρτησης είναι μικρότερη από το εμβαδό που αναφέρεται σε αυτό το σημείο τότε δεν

χρειάζεται να κάνετε τίποτε. Αυτή είναι η ακρίβεια αποτύπωσης της ιδιοκτησίας σας από το κτηματολόγιο, πράγμα που σημαίνει ότι εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να αναγράφετε το εμβαδό που θεωρείται σωστό. Αν επιμένετε, τότε μπορείτε να κάνετε αίτηση διόρθωσης και να επισυνάψετε τοπογραφικό σε κρατικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ).

4 Σε ποιες περιπτώσεις είναι υποχρεωτική η προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος; Η προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος και μάλιστα σε κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ) είναι απαραίτητη όταν αιτείστε αλλαγή ορίων ή διόρθωση εμβαδού καθώς και σε περίπτωση λανθασμένου εντοπισμού ή μη εντοπισμού του ακινήτου.
Η. ΔΑΣΙΚΑ
1 Τι σημαίνει η παρατήρηση στο έντυπο Α1 για το ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΜΗΜΑ; 1)  «ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΜΗΜΑ ΕΜΒΑΔΟΥ …. Τ.Μ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ).» :Στο διεκδικούμενο τμήμα έχει προκριθεί το δικαίωμα της Δ/νσης Δασών. Θα πρέπει να ελέγξετε αν ισχύουν οι προϋποθέσεις του νόμου και να υποβάλλετε Αίτηση Διόρθωσης.

2)  “ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΧΧΧ Τ.Μ. ΔΙΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ)”: Δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια, έχετε προκριθεί έναντι του Ελληνικού Δημοσίου

3)  “ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ)”: Δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια, έχετε προκριθεί έναντι του Ελληνικού Δημοσίου

 

Τι πρέπει να κάνω αν σε τμήμα ή σε όλο το γεωτεμάχιό μου προκρίνεται το Ελληνικό Δημόσιο – Διεύθυνση Δασών; Βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου, εάν τμήμα ή το σύνολο ενός ακινήτου έχει καταχωριστεί στην Διεύθυνση Δασών είναι δυνατό να αντιστραφεί και να καταχωριστεί ο ιδιώτης υποβάλλοντας αίτηση επανεξέτασης στοιχείων όταν:

1. Υπάρχει Πράξη Χαρακτηρισμού του αρθ. 14 του Ν998/78 που χαρακτηρίζει την έκταση αγροτική και από λάθος συμπεριελήφθη στον Δασικό Χάρτη.

2.  Υπάρχει νόμιμη οικοδομική άδεια προ της 11/06/1975 και σε κάθε περίπτωση μέχρι το 2011 (πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4030/2011), η οποία δεν έχει ακυρωθεί ή ανακληθεί. (Στην περίπτωση αυτή απαιτείται και εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο ο μηχανικός να προσδιορίζει την απολύτως αναγκαία επιφάνεια πέριξ της νόμιμης οικοδομής και να βεβαιώνει για τα όρια αρτιότητας που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω οικοδομικής άδειας, βασιζόμενος στο θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει)

3.  Υπάρχουν Διοικητικές Πράξεις προ της 11/6/1975 που εκδόθηκαν με σκοπό τη βιομηχανική και τουριστική ανάπτυξη της χώρας, όπως απαλλοτριώσεις με σκοπό την εγκατάσταση βιομηχανικής ή τουριστικής μονάδας ή άδειες εγκατάστασης ή/και λειτουργίας βιομηχανικής ή τουριστικής μονάδας

4.  Υπάρχει κτίσμα προϋφιστάμενο της ισχύος του Β.Δ/τος 09-08/30-9-1955 (ΦΕΚ 266Α). Σε αυτή την περίπτωση το κτίσμα θεωρείται νομίμως υφιστάμενο και απορρίπτεται η Δ/νση Δασών στην έκταση του ακινήτου που αντιστοιχεί στην κάτοψη του κτιρίου. Η σχετική βεβαίωση για την ύπαρξη τέτοιου κτίσματος εκδίδεται από μηχανικό.

2 Τι πρέπει να κάνω αν σε τμήμα ή σε όλο το γεωτεμάχιό μου προκρίνεται το Ελληνικό Δημόσιο – Διεύθυνση Δασών; 5.  Το τεμάχιο έχει χαρακτηρισμό ΑΔ ή ΧΧ ή ΧΑ στον δασικό χάρτη και υπάρχουν τίτλοι που ανάγονται προ της 23/02/1946 και έχουν μεταγραφεί. (ο

χαρακτηρισμός φαίνεται στην Ανάρτηση του Δασικού χάρτη στο site της Ελληνικό Κτηματολογιο)

6.  Υπάρχουν τίτλοι του Οθωμανικού Δικαίου (Ταπί) ή συμβόλαια της κρητικής πολιτείας ή αποδεδειγμένη με Δικαστική Απόφαση χρησικτησία που θεμελιώθηκε με 20ετη νομή το διάστημα από 23/07/1909 έως 11/05/1915.

7.  Υπάγεται σε μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 10 του Ν.3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/24-12-2003). Συνηθέστερες στην περιοχή μελέτης περιπτώσεις του άρθρου 10 του Ν.3208/2003 του μπορεί να είναι οι παρακάτω:

a.  Δάση και δασικές εκτάσεις που αναγνωρίστηκαν ως ιδιωτικά:

i.  με αμετάκλητες αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων, στις οποίες διάδικος, αρχικός ή κατά παρέμβαση, ήταν το Ελληνικό Δημόσιο.

ii.  με τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα (Εποικιστικές εκτάσεις- Διανομές)

iii.  με τις αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων του Ν.2185/52 (Εποικιστικές εκτάσεις- Διανομές)

b.  Παραχωρήθηκαν κατά κυριότητα με τις διατάξεις τις δασικής Νομοθεσίας.

Θ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 28η/08/2022
1 Υπέβαλα δήλωση / αίτηση επανεξέτασης μετά την 28/8/2022 και έλαβα επιστολή ότι θα πρέπει να υποβάλλω αίτηση διόρθωσης. Για ποιο λόγο;

Η ανάρτηση περιλαμβάνει στοιχεία που υποβλήθηκαν μέχρι 28/8/2022. Τα δικαιώματα που υποβλήθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή θα τύχουν επεξεργασίας  και σε περίπτωση που θίγονται αναρτημένα δικαιώματα, θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση διόρθωσης για να ενημερωθούν οι θιγόμενοι και να υποβάλλουν τις ενδεχόμενες αντιρρήσεις τους.

  Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου η επόμενη, μετά την ανάρτηση, δημοσιοποίηση των καταχωρημένων στη βάση της κτηματογράφησης στοιχείων είναι αυτή που θα διεξαχθεί με την συντέλεση των πρώτων εγγραφών. Συνεπώς τότε θα μπορείτε να ελέγξετε την περιγραφική και νομική πληροφορία των ακινήτων σας.

Ι. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
1 Έλαβα επιστολή που αναφέρει:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.2308/95 Πρέπει να υποβάλω δήλωση;

Για τα δικαιώματα αυτά, εφόσον συνεχίζετε να είστε δικαιούχος, οφείλετε να υποβάλετε δήλωση του ν.2308/95, καταβάλλοντας και το προβλεπόμενο πάγιο τέλος, ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας https://ktimatolosio.Sov.sr , μέσα από την εφαρμογή «E-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες».

Αν δεν είστε πλέον δικαιούχος αυτού του δικαιώματος τότε ενημερώστε τον νέο ιδιοκτήτη να υποβάλει δήλωση.

Αν επιμένετε να διαγραφεί το δικαίωμα από εσάς θα πρέπει να υποβάλλεται ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (άρθρου 6Α Ν. 2308/95) / ΕΝΣΤΑΣΗ άρθρου 2 παρ. 9 Ν. 2308/95 επισυνάπτοντας τα ανάλογα έγγραφα που τεκμηριώνουν το αίτημά σας και καταβάλλοντας 5 Ευρώ.

2 Έχω υποβάλει δήλωση αλλά εν τω μεταξύ έχει αυξηθεί το ποσοστό μου, να ξαναδηλώσω; Είστε υποχρεωμένος να δηλώσετε το επιπλέον ποσοστό του δικαιώματός σας με νέα δήλωση και όλα τα απαραίτητα έγγραφα, ώστε να προστεθεί στο ήδη υπάρχον ποσοστό που έχετε δηλώσει.

 

3 Δεν έχω δηλώσει τα ακίνητά μου στην περιοχή της ανάρτησης. Τι πρέπει να κάνω; Εάν πρόκειται να δηλώσετε δικαίωμα το οποίο αποκτήσατε πριν την Ανάρτηση, θα πρέπει να υποβάλλετε κανονικά Δήλωση είτε ηλεκτρονικά είτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Αν πρόκειται για περιπτώσεις Σύνταξης Συμβολαίου Αποδοχής Κληρονομιάς ή Μεταγραφής Αμετάγραφου Τίτλου για δικαιώματα που έχετε ήδη δηλώσει, θα πρέπει να συμπληρώσετε έντυπο Δ2.

Αν πρόκειται για δικαίωμα που αποκτήσατε μετά την έναρξη της Ανάρτησης θα σας ενημερώσει ο συμβολαιογράφος σας για τη διαδικασία και τα απαιτούμενα έγγραφα. Για την υποβολή της Δήλωσης θα πρέπει να γνωρίζετε τον ΚΑΕΚ του ακινήτου που θέλετε να δηλώσετε, και τον οποίο μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://maps.Qov.Qr/.

Περισσότερα για την υποβολή δηλώσεων θα δείτε εδώ

ΙΑ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
1 Έχω δηλώσει ή το δικαίωμα μου με κληρονομικά έγγραφά αλλά εν τω μεταξύ έχω κάνει αποδοχή κληρονομιάς. Πρέπει να προσκομίσω και το συμβόλαιο;

Θα ξαναπληρώσω;

Εάν έχετε ήδη μεταγράψει το συμβόλαιο, και εάν δεν αναφέρονται σε αυτό διαφορετικά στοιχεία ως προς το ακίνητο ή το δικαίωμά σας σε σχέση με τα όσα εμφανίζονται στο απόσπασμα που παραλάβατε, θα το υποβάλλετε με Αίτηση Κατάθεσης Συμπληρωματικών Στοιχείων εδώ ή στο γραφείο Κτηματογράφησης, κατόπιν ραντεβού. Η Αίτηση αυτή κατατίθεται ατελώς.

Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούστε να κάνετε νέα δήλωση.

2 Τι δικαιολογητικά προσκομίζω όταν δεν έχω κάνει αποδοχή κληρονομιάς και υπάρχει διαθήκη που ΔΕΝ έχει δημοσιευθεί στο Πρωτοδικείο ή στο Ειρηνοδικείο; Η μη δημοσιευμένη διαθήκη δεν αναγνωρίζεται, συνεπώς ή πρέπει να δημοσιευτεί ή να δηλωθεί μόνο το εξ αδιαθέτου μερίδιο.
ΙΒ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΙΤΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ
1 Μπορώ να δηλώσω ακίνητο αγνώστου ιδιοκτήτη με αιτία κτήσης χρησικτησία κατά την διάρκεια της ανάρτησης; Κατά την περίοδο της Ανάρτησης δεν μπορείτε να υποβάλλετε δήλωση με αιτία κτήσης χρησικτησία σε ακίνητο ΑΓΝΩΣΤΟΥ.

Θα πρέπει να υποβάλλετε ΕΝΣΤΑΣΗ άρθρου 2 παρ. 9 Ν. 2308/95 και να προσκομίσετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα που τεκμηριώνουν την χρησικτησία σας και να την κοινοποιήσετε στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ αλλιώς θα απορριθφεί.

(Η συγκεκριμένη απάντηση περί ένστασης και όχι δήλωσης ισχύει ΜΟΝΟ στις περιπτώσεις που το γεωτεμάχιο είναι αδήλωτο).

2 Μπορώ να δηλώσω ακίνητο αγνώστου ιδιοκτήτη με αιτία κτήσης χρησικτησία μετά το τέλος της ανάρτησης; Μετά την περίοδο της Ανάρτησης μπορείτε να υποβάλλετε δήλωση δικαιώματος με αιτία κτήσης χρησικτησία για ακίνητο «αγνώστου ιδιοκτήτη», η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Ελληνικό Δημόσιο.
3 Ποια έγγραφα τεκμηριώνουν την χρησικτησία; Δείτε αναλυτικές οδηγίες εδώ .
ΙΓ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΩΜΑΤΩΝ
1 Τι είναι οι δηλώσεις κατάργησης δικαιωμάτων και ποιο έντυπο χρησιμοποιείται; Δηλώσεις κατάργησης ήδη δηλωθέντος δικαιώματος υποβάλλονται, ατελώς, στις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. •  παραίτηση επικαρπίας/οίκησης
 2. •  άρση υποθήκης
 3. •  εξάλειψη προσημείωσης
 4. •  άρση κατάσχεσης
 5. •  άρση διαλυτικής αίρεσης
 6. •  κατάργηση δουλείας
 7. •  πράξη εξόφλησης
 8. •  κατάργηση λοιπών εγγραπτέων δικαιωμάτων

Υποβάλλονται στο ΓΚ σε έντυπο Δ2’, υπογεγραμμένο από τον δικαιούχο του προς κατάργηση δικαιώματος

ΙΔ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ / ΓΕΝΙΚΑ

 

1 Τι γίνεται αν δεν υποβάλλω δήλωση στο Κτηματολόγιο; Χάνω την ιδιοκτησία μου; Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας υπάρχουν οι παρακάτω συνέπειες:

–  Απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία (γονική παροχή, πώληση κ.λ.π.) επί του ακινήτου για το δικαίωμα που δε δηλώθηκε.

–  Απαγορεύεται η χορήγηση οικοδομικής άδειας.

–  Μετά την ανάρτηση των στοιχείων που προκύπτουν από τη συλλογή των δηλώσεων η διαδικασία της αναγνώρισης ενός υπαρκτού αλλά μη δηλωθέντος δικαιώματος γίνεται πολύπλοκη, σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται δικαστική προσφυγή και σε ορισμένες δεν θα υπάρξει δικαίωση. Αυτό γιατί έχουν πλέον γνωστοποιηθεί τα ακίνητα που εμφανίζονται σαν αγνώστου ιδιοκτήτη και μπαίνουν δικλείδες διασφάλισης έναντι επίδοξων καταπατητών και αφετέρου θα πρέπει να διασφαλισθούν τα δικαιώματα των ομόρων ιδιοκτητών.

–  Εφόσον, δεν έχει γίνει δήλωση για ακίνητο μετά από κάποια χρόνια περιέρχεται στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου εφόσον δεν ασκηθεί αγωγή.

2 Τι γίνεται αν υποβάλλω τη δήλωση εκπρόθεσμα; Πέραν των όσων αναφέρονται σε προηγούμενη ερώτηση, η επιρροή των οποίων εξαρτάται από το χρόνο υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης, προβλέπεται η επιβολή προστίμου ανάλογα με το είδος και την αξία του ακινήτου.
3 Που θα βρω τα σχετικά έντυπα; Στον ιστότοπο https://ktimatolosio.Sov.sr Μπορείτε βέβαια να την υποβάλλετε ηλεκτρονικά στον ίδιο ιστότοπο με τους κωδικούς TAXISNET
4 Πως μπορώ να βοηθηθώ στη συμπλήρωση της; Οδηγίες και υποδείγματα συμπληρωμένων δηλώσεων υπάρχουν στο https://ktimatolosio.sov.sr και στο https://www.ktimatologio.net/odigies-entvpa-vpodeismata/
5 Που υποβάλλονται οι δηλώσεις; Μπορείτε να υποβάλλετε τη δήλωση σας ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: https://ktimatolosio.sov.sr (e-κτηματολογιο ηλεκτρονικές υπηρεσίες), όπου υπάρχουν και οι σχετικές οδηγίες ή να κλείσετε ραντεβού στο Γραφείο Κτηματογράφησης.
ΙΕ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
1 Πως κάνω αίτηση για Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου (ΠΚΑ); Η αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου (ΠΚΑ) μπορεί να γίνει MONO ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ https://ktimatolosio.sov.sr /Ανάρτηση – Αιτήσεις Διόρθωσης – Αίτηση χορήγησης Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας στο TAXISNET.
ΙΣΤ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ, κλπ.)
1 Πως υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα έγγραφα; ΟΛΑ τα έγγραφα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά θα πρέπει να είναι σαρωμένα σε σαρωτή και όχι φωτογραφημένα με κινητό τηλέφωνο. Επιπλέον θα πρέπει να αποστέλλονται σε ενιαίο αρχείο (πχ ένα αρχείο το τοπογραφικό διάγραμμα σε μια σελίδα, ένα αρχείο το κάθε συμβόλαιο) και όχι τμηματικά.