Έντυπο ψηφιακής συμπλήρωσης δήλωσης

Το έντυπο ψηφιακής συμπλήρωσης δήλωσης χρησιμοποιείται για να συμπληρώσετε ψηφιακά την δήλωση, να εκτυπώσετε το  προς υποβολή έγγραφο και να έχετε πιστό αντίγραφο του υποβληθέντος. Δεν χρησιμοποιείται για ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης.

Αποθηκεύστε κατ’ αρχήν τοπικά το έντυπο. Για την αποθήκευση και συμπλήρωση του εντύπου απαιτείται το λογισμικό ADOBE READER 10 ή νεώτερη έκδοση αυτού.

Σε περίπτωση που ο χώρος ενός πεδίου δεν επαρκεί, χρησιμοποιείστε συντομογραφία ή σύντμηση της προς συμπλήρωση λέξης.

Κατεβάστε τα έντυπα:

Δ1 – Έντυπο Δήλωσης για Φυσικά πρόσωπα

Δ1 – Έντυπο Στοιχείων Ακινήτου ΦΠ (για πολλά δικαιώματα / δήλωση)

Δ2 – Έντυπο Δήλωσης για Νομικά πρόσωπα

Δ2 – Έντυπο Στοιχείων Ακινήτου ΝΠ (για πολλά δικαιώματα / δήλωση)